Dorpsbelang

Over Dorpsbelang

Dorpsbelang stelt zich ten doel de belangen van het dorp Offingawier en die van haar inwoners te behartigen.

Lees meer over 

->Nieuws van dorpsbelang,

->Dorpsklusjes,

->Jaarverslag 2020,

Verenigingen

Het dorp heeft geen grote sportverenigingen, maar kent wel onder meer de damclub “de eerste zet”,  opgericht in 1957.

Nog ouder is de 

->begrafenis vereniging  “de Leste Eare”. Deze is opgericht in 1914.

Werkgroepen

Het ->bestuur wordt ondersteund door verschillende actieve werkgroepen zoals:

->Beheercommissie van Dorpshuis de Wier.

->Activiteitencommissie
->Werkgroep verkeer

 

Omgeving

 

 

 

 

 

 

 

 

In en Om  Offingawier

Nieuws van dorpsbelang

Vernieuwde dorpshuistuin feestelijk geopend.

Afgelopen jaar hebben we achter het dorpshuis de Wier een huisje geplaatst voor meer opslag.

Hierdoor hebben we nu de mogelijkheid om de opslagruimte in het dorpshuis beter te benutten. De schoonmaakartikelen en consumptieartikelen staan nu gescheiden opgeslagen en kunnen we de grote tafels en stoelen uit het dorpshuis in deze opslagschuur kwijt. Ook dit jaar hebben we de tuin heringericht en hebben we parasols aangeschaft, die we ook mooi kunnen opslaan in de ze opslagschuur.

Gedurende dit jaar hebben we weinig tot geen activiteiten kunnen organiseren. Nu we bovenstaande hebben gerealiseerd leek het ons een mooi moment om samen met alle vrijwilligers die hieraan mee geholpen hebben, en ook alle inwoners van Offingawier een BBQ te organiseren om dit een klein beetje feestelijk te openen. De activiteiten commissie hebben we gevraagd om dit voor ons verder uit te werken en te realiseren.

 

Deze BBQ hebben we mede kunnen realiseren door een bijdrage van provincie Fryslân in het kader van subsidieregeling leefbaarheidsactiviteiten in deze tijd van corona. Op 25 september hebben we toen een gezellige BBQ gehouden. De voorzitter van dorpsbelang, Berendt Jan Boschma, heeft een inleidend woordje gehouden, en iedereen die heeft meegewerkt om dit tuinproject te realiseren, bedankt.

We hebben een prachtige middag/avond gehad.

Werk aan het schuurtje

Het opslagschuurtje bij het dorpshuis is door de leverancier geplaatst.  Er waren echter nog wel wat klussen die door vrijwilligers uitgevoerd moesten worden.  Zo was er de aanleg van de stroomvoorziening, maar ook de voorbereiding van de bestrating zoals graszoden  afgegraven en het zand opbrengen. Gelukkig hadden zij wel de hulp van een  graafmacine.

graszoden afgraven en zand aanbrengen.

Opvallend is het hoe makkelijk er een ploegje vrijwilligers gevonden kan worden die bereid zijn zo’n  klus te klaren. Zo was het versturen van een mailtje voldoende om weer een nieuwe ploeg op de been te krijgen die de tegels hebben gesjouwd.

 

Hulde allemaal!!

bloembakken

 

De bloembakken langs de Fiifgeawei zijn in herfst -/ wintertenue. 

Nico Brandsma heeft er weer fleur in gebracht door skimmia  te planten.

 

Zo blijft er tot het voorjaar fleurig. !

Activiteiten

Kookclub

 

 

In 2020 is het idee opgevat om iets voor de mienskip te doen.

Samen met meerdere dames eten koken en dan met de dorpsbewoners in het dorpshuis een gezamenlijk maaltijd te houden. In Juli zijn er hiervoor diverse potten en pannen aangekocht.

Door de corona is alles een beetje in de war geschopt, en kon er niets in het dorpshuis georganiseerd worden.

Om toch iets te doen is er eind januari 2021 door de commissie het  idee opgevat om een snert actie te houden.

Diverse dames en, inmiddels ook een aantal heren uit het dorp hebben thuis ‘snert gemaakt.  Op 19 februari konden de dorpsgenoten na aanmelding één of meerdere porties snert afhalen in het dorpshuis de Wier.

Totaal zijn er 78 porties snert afgehaald, en met anderhalve meter in acht nemend kwamen de dorpsbewoners naar het dorpshuis, ieder met hun eigen pannetje. Dit is een geslaagde actie en mooi initiatief gebleken.

Mede door het Ondernemersfonds hebben we dit kunnen realiseren. Hopelijk kunnen we nog eens een echte gezamenlijke maaltijd organiseren in het dorpshuis als alles weer “normaal” is

Dorpsklusjes 2020

Onderstaand ziet u een lijstje met klusjes, die naast de reguliere (schoonmaak)roosters, gedaan moeten worden.

Wij gaan ervan uit dat iedereen wel één of meerdere uurtjes per jaar beschikbaar heeft en dat u zich (samen met de buurman of buurvrouw) opgeeft voor een klus naar uw keuze.

 

Inschrijflijst klusjes

Plaats

wat te doen

wanneer

Wie tekent voor de klus?

Dorpshuistuin

Tuin zomer-klaar maken (Onkruid wieden)

April

Hyltsje H.

Dorpshuistuin

4x Terrastafels plaatsen

Begin mei

Ludwin H + Berendt B

Dorpshuistuin

Bloembakplanten water geven

Wekelijks in de maand mei

Annelies V

Dorpshuistuin

Bloembakplanten water geven

Wekelijks in de maand juni

Renske B

Dorpshuistuin

Bloembakplanten water geven

Wekelijks in de maand juli

Wie doet de Klus?

Dorpshuistuin

Bloembakplanten water geven

Wekelijks in de maand augustus

Michel M

Dorpshuistuin

Hagen snoeien en onkruid wieden

1e helft juni

Nico B + Dirkje W

Dorpshuistuin

Hagen snoeien en onkruid wieden

September

Nico B + Fêdde B

Dorpshuistuin

Terrastafels in winterberging opruimen

Oktober

Pieter H + Henk V

Dorpshuistuin

Sloten dorpshuis hekkelen

voor 1 November

Bart + Gerrit-Jan + Nico

 

   

Midsbuorren

Bij picknicktafel wieden

April

Bewoners Midsbuorren

Midsbuorren

Bij picknicktafel wieden en hagen snoeien

1e helft juni

Bewoners Midsbuorren

Midsbuorren

Bij picknicktafel wieden en hagen snoeien

september

Bewoners Midsbuorren

   

 

Jaarverslag 2020
Feriening fan Doarpsbelangen Offenwier

 

Doelstelling van de vereniging

 

De vereniging stelt zich ten doel de belangen van het dorp Offingawier en die van haar inwoners te behartigen in de meest brede zin.

Het aantal stemgerechtigde leden bedroeg ultimo 2020: 106  (2019: 105)

Het aantal donateurs bedroeg ultimo 2020: 8 (2019: 8)

 

 

Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestond in 2020 uit:

·       Berendt Boschma (voorzitter)

·       Henk Vijge (secretaris)

·       Botsje Bloemhof (penningmeester)

·       Dirkje Winia

·       Marij de Roos

 

2020, het jaar van de Corona.

Sinds 15 maart 2020 zijn er in ons land maatregelen van kracht om de  verspreiding van het coronavirus te beperken. Zo waren er, afhankelijk van de hoogte van de besmettingsgraad, periodes met een volledige lockdown en een periode dat er iets meer mogelijk was echter altijd binnen de 1,5 meter regeling, waardoor het maximale aantal mensen dat we in het dorpshuis konden ontvangen was beperkt tot plm. 5 mensen.

Het bestuur kwam in 2020, tussen de lock-downs door toch nog vijf keer bij elkaar voor een bestuursvergadering. Echter kon de Algemene Leden vergadering welke voor 25 maart 2020 gepland stond, het hele jaar 2020 niet doorgaan.

Om de leden toch op de hoogte te brengen van de stand van (financiële) zaken heeft het bestuur besloten om de leden via e-mail te informeren.

De volgende stukken werden naar alle leden verzonden.

1.     De Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 27 maart 2019

2.     Het jaarverslag 2019 van Dorpsbelang.

3.     De door de kascommissie geaccordeerde financiële jaarverslagen 2019 en balans per 31 december 2019 van:

a.     Feriening fan Doarpsbelangen

b.     Begraffenis Feriening de Leste Eare

c.     Beheercommissie Dorpshuis “de Wier”

4.     Informatie betreffende bestuursverkiezing:

Volgens schema aftredend per 1 april 2020 en niet herkiesbaar; Henk Vijge secretaris sinds 2014.

Het bestuur heeft Auke Landman bereid gevonden de functie van secretaris per 1 april 2021 op zich te nemen. Het bestuur stelt voor Auke Landman met algemene stemmen te kiezen.

De leden werden verzocht deze mail te beantwoorden met b.v.

            Ik ben akkoord met punt 1 t/m 4.

Of

            Ik heb de volgende vragen en/of opmerkingen;

 

Behalve de 5 bestuursleden hebben 15 leden gereageerd. Alle reflectanten konden zich in de voorgestelde punten vinden en verleenden daarmee decharge aan penningmeester en bestuur, en verwelkomden daarmee tevens Auke Landman als nieuwe secretaris.

Afgesproken werd dat Auke het secretariaat per 1 februari 2021 van Henk Vijge zal overnemen.

 

Het bestuur werd in 2020 ondersteund door verschillende actieve werkgroepen zoals:

·       De Begraffenis Feriening

·       Beheercommissie Dorpshuis de Wier

·       Activiteitencommissie

·       Werkgroep verkeer

·       Werkgroep kleinschalige recreatie

Daarnaast kunnen ze rekenen op een flink aantal “losse” vrijwilligers.

 

Werkgroep Verkeer

De werkgroep bestaat uit de volgende leden:

·       Amerins v.d. Vlugt

·       Marieke v.d. Berg

·       Tjallien de Vries

·       Jaap Hanje

De werkgroep houdt zich bezig met aandacht te vragen voor de steeds groter wordende  verkeersdrukte door ons dorp. Zij zijn met de gemeente in gesprek over het ambitieplan de Potten en wijzen er de gemeente op dat met de uitbreiding van de activiteiten op de Potten, ook de drukte van het verkeer door ons dorp toeneemt.

 

Inschrijflijst Dorpsklusjes:

Tijdens de nieuwjaarsborrel op 5 januari 2020 werd wederom de inschrijflijst voor dorpsklusjes gepresenteerd. Op de lijst stonden veel kleine klusjes welke in de loop van het jaar uitgevoerd moesten worden. Men kon zich voor één of meerdere kusjes opgeven. Dit was ook dit jaar een groot succes. Alle klusje werden verdeeld.

 Een aantal klussen kon door de coronamaatregelen niet worden uitgevoerd.

 

Burgerlijke stand

Helaas waren er in 2020 het overlijden van een dorpsbewoonster en van een oud-dorpsbewoner te betreuren.

·       Op 24 februari 2020 overleed onze dorpsgenoot Janke Sytske de Vries – van der Sluis.

·       Op 8 mei  overleed onze dorpsgenoot Bartle Laverman.

·       Op 7 augustus overleed onze oud-dorpsgenoot Sybren Visser.

 

Activiteiten die in loop van 2020 plaats vonden:

·         Zondag 5 januari startte het jaar met de traditionele nieuwjaarsreceptie in het dorpshuis De Wier. Het was fijn om te zien hoeveel dorpsbewoners van deze gelegenheid gebruik maakten om elkaar alle goeds toe te wensen.

·         1 maart  Winterwandeling langs de Goëngarijpsterpoelen

·         7 maart: Himmeldei, het zwerfvuil werd uit de bermen en sloten gehaald.

·         Tussen 15 maart en 1 juni brachten Marieke van den Berg en Tjallien de Vries verschillende leuke cadeautjes bij alle dorpsbewoners. Deze werden vergezeld door kaartjes met leuke teksten om de moed er tijdens de Lockdown in te houden. Een initiatief dat erg op prijs werd gesteld.

 

Ondernemersfonds Súdwest Fryslân

In 2019 zijn er plannen gemaakt voor de besteding van gelden uit het Ondernemersfonds. Deze plannen zouden in 2020 uitgevoerd worden, echter door de corona maatregelen hebben wij niet alles uit kunnen voeren. Wel besteed zijn: Bijdrage nieuwjaarreceptie, de koelkast, het touchscreen, keukenspullen  voor het verzorgen van een maaltijd en het wandkleed ter verbetering van de akoestiek.

 

 

Berendt Boschma   

voorzitter