Over Dorpsbelang

Dorpsbelang stelt zich ten doel de belangen van het dorp Offingawier en die van haar inwoners te behartigen.

kijk op:

->Nieuws van dorpsbelang,

->Dorpsklusjes,

->Jaarverslag 2020,

Verenigingen

Het dorp heeft geen grote sportverenigingen, maar kent wel onder meer de damclub “de eerste zet”,  opgericht in 1957.

Nog ouder is de 

->begrafenis vereniging  “de Leste Eare”. Deze is opgericht in 1914.

Werkgroepen

Het ->bestuur wordt ondersteund door verschillende actieve werkgroepen zoals:

->Beheercommissie van Dorpshuis de Wier.

->Activiteitencommissie
->Werkgroep verkeer


Mensen en omgeving

Tseart en trynstsje Betten

In en Om  Offingawier 

Kerkje in Offingawier wordt Multi Functioneel Gebouw

De Nicolaastsjerke is in 2019 overgenomen door het dorp Offenwier van de Protestantse Gemeente Lege Geaen en wordt beheerd door de Stichting Nicolaastsjerke Offenwier.
Naast 6 kerkdiensten per jaar is het de bedoeling om het kerkgebouw geschikt te maken voor andere activiteiten. Uiteraard voor trouw- en rouwdiensten, maar ook culturele en culinaire activiteiten zijn mogelijk.
Als eerste moet er op korte termijn een begin gemaakt worden met noodzakelijk onderhoud, dan zullen er ook aanpassingen in het kerkgebouw plaatsvinden waardoor het voor meerdere doelen gebruikt kan worden.

 

Eén van de voorzieningen die gemist werd, was  de aansluiting op het riool en de waterleiding. Hiervoor is een geul gegraven door het kerkhof naar de weg. Zodoende kon er een toilet en een keukentje gerealiseerd worden.

In de ruimte waar altijd de klok geluid wordt is een toilet gemaakt. Dit klokluiden gebeurt nu dus staande in deze toiletruimte. Op de plaats van de twee achterste rij banken is een keukentje geplaatst. Het is klein maar het past allemaal net.  

 

Bij exposities en/of andere bijeenkomsten kan nu gebruik gemaakt worden van toilet en keuken.

Dit alles is  tot stand gekomen door medewerking van een aantal enthousiaste vrijwilligers en de financiële ondersteuning van het ondernemersfonds.

Nieuws van dorpsbelang

Sloot bij dorpshuis gedempt.

september 2023

Rondom het dorpshuis is walbeschoeiing. Deze is aangebracht in 1994.

Deze walbeschoeiing heeft voor problemen gezorgd. In 2021. tijdens de vele regen is er veel zand weggespoeld tussen de vele gaten van de walbeschoeiing.

Dit hebben we tijdelijk opgelost, maar de walbeschoeiing is op vele plekken slecht. Als we hier niks aan doen dan komen we de komende jaren voor grote uitgaven te staan.

Met groot materiaal kom je niet rondom het dorpshuis en is de walbeschoeiing niet te vervangen.

Achter het dorpshuis is een stuw van het waterschap die lek is en ook slecht te onderhouden is. Het waterschap kan er moeilijk bij en met groot materiaal lukt het niet om er bij te komen. Het waterschap wil een nieuwe stuw aanbrengen (op kosten van Waterschap).

Met het dempen van de sloot wordt nieuwe grond tegen de walbeschoeiing aangebracht zodat deze aan beide kanten druk heeft en zodoende geen gevaar meer oplevert en niet verder verzwakt.

Door wetterskip Fryslan is een nieuwe sloot aangebracht. Dit om de waterdoorgang te blijven verzorgen. Tevens is door wetterskip een nieuwe schutdam aangebracht, ivm waterniveau’s. De sloot tussen de buren en dorsphuis de Wier is vervolgens dichtgemaakt.

Dit omvanmgrijke project is mede mogelijk gemaakt door de financiële bijdrage  uit het ondernemersfonds.

Vernieuwde dorpshuistuin feestelijk geopend

2021

Afgelopen jaar hebben we achter het dorpshuis de Wier een huisje geplaatst voor meer opslag.

Hierdoor hebben we nu de mogelijkheid om de opslagruimte in het dorpshuis beter te benutten. De schoonmaakartikelen en consumptieartikelen staan nu gescheiden opgeslagen en kunnen we de grote tafels en stoelen uit het dorpshuis in deze opslagschuur kwijt. Ook dit jaar hebben we de tuin heringericht en hebben we parasols aangeschaft, die we ook mooi kunnen opslaan in de ze opslagschuur.

Gedurende dit jaar hebben we weinig tot geen activiteiten kunnen organiseren. Nu we bovenstaande hebben gerealiseerd leek het ons een mooi moment om samen met alle vrijwilligers die hieraan mee geholpen hebben, en ook alle inwoners van Offingawier een BBQ te organiseren om dit een klein beetje feestelijk te openen. De activiteiten commissie hebben we gevraagd om dit voor ons verder uit te werken en te realiseren.

 

De BBQ hebben we mede kunnen realiseren door een bijdrage van provincie Fryslân in het kader van subsidieregeling leefbaarheidsactiviteiten in deze tijd van corona. Op 25 september hebben we toen een gezellige BBQ gehouden. De voorzitter van dorpsbelang, Berendt Jan Boschma, heeft een inleidend woordje gehouden, en iedereen die heeft meegewerkt om dit tuinproject te realiseren, bedankt.

We hebben een prachtige middag/avond gehad.

Werk aan het schuurtje

2021

 

Het opslagschuurtje bij het dorpshuis is door de leverancier geplaatst.  Er waren echter nog wel wat klussen die door vrijwilligers uitgevoerd moesten worden.  Zo was er de aanleg van de stroomvoorziening, maar ook de voorbereiding van de bestrating zoals graszoden  afgegraven en het zand opbrengen. Gelukkig hadden zij wel de hulp van een  graafmacine.

graszoden afgraven en zand aanbrengen.

Opvallend is het hoe makkelijk er een ploegje vrijwilligers gevonden kan worden die bereid zijn zo’n  klus te klaren. Zo was het versturen van een mailtje voldoende om weer een nieuwe ploeg op de been te krijgen die de tegels hebben gesjouwd.

 

Hulde allemaal!!

bloembakken

 

De bloembakken langs de Fiifgeawei zijn in herfst -/ wintertenue. 

Nico Brandsma heeft er weer fleur in gebracht door skimmia  te planten.

 

Zo blijft er tot het voorjaar fleurig. !

Activiteiten

Kookclub

 

 

In 2020 is het idee opgevat om iets voor de mienskip te doen.

Samen met meerdere dames eten koken en dan met de dorpsbewoners in het dorpshuis een gezamenlijk maaltijd te houden. In Juli zijn er hiervoor diverse potten en pannen aangekocht.

Door de corona is alles een beetje in de war geschopt, en kon er niets in het dorpshuis georganiseerd worden.

Om toch iets te doen is er eind januari 2021 door de commissie het  idee opgevat om een snert actie te houden.

Diverse dames en, inmiddels ook een aantal heren uit het dorp hebben thuis ‘snert gemaakt.  Op 19 februari konden de dorpsgenoten na aanmelding één of meerdere porties snert afhalen in het dorpshuis de Wier.

Totaal zijn er 78 porties snert afgehaald, en met anderhalve meter in acht nemend kwamen de dorpsbewoners naar het dorpshuis, ieder met hun eigen pannetje. Dit is een geslaagde actie en mooi initiatief gebleken.

Mede door het Ondernemersfonds hebben we dit kunnen realiseren. Hopelijk kunnen we nog eens een echte gezamenlijke maaltijd organiseren in het dorpshuis als alles weer “normaal” is

Dorpsklusjes 2020

Onderstaand ziet u een lijstje met klusjes, die naast de reguliere (schoonmaak)roosters, gedaan moeten worden.

Wij gaan ervan uit dat iedereen wel één of meerdere uurtjes per jaar beschikbaar heeft en dat u zich (samen met de buurman of buurvrouw) opgeeft voor een klus naar uw keuze.

 

Inschrijflijst klusjes

Plaats

wat te doen

wanneer

Wie tekent voor de klus?

Dorpshuistuin

Tuin zomer-klaar maken (Onkruid wieden)

April

Hyltsje H.

Dorpshuistuin

4x Terrastafels plaatsen

Begin mei

Ludwin H + Berendt B

Dorpshuistuin

Bloembakplanten water geven

Wekelijks in de maand mei

Annelies V

Dorpshuistuin

Bloembakplanten water geven

Wekelijks in de maand juni

Renske B

Dorpshuistuin

Bloembakplanten water geven

Wekelijks in de maand juli

Wie doet de Klus?

Dorpshuistuin

Bloembakplanten water geven

Wekelijks in de maand augustus

Michel M

Dorpshuistuin

Hagen snoeien en onkruid wieden

1e helft juni

Nico B + Dirkje W

Dorpshuistuin

Hagen snoeien en onkruid wieden

September

Nico B + Fêdde B

Dorpshuistuin

Terrastafels in winterberging opruimen

Oktober

Pieter H + Henk V

Dorpshuistuin

Sloten dorpshuis hekkelen

voor 1 November

Bart + Gerrit-Jan + Nico

 

   

Midsbuorren

Bij picknicktafel wieden

April

Bewoners Midsbuorren

Midsbuorren

Bij picknicktafel wieden en hagen snoeien

1e helft juni

Bewoners Midsbuorren

Midsbuorren

Bij picknicktafel wieden en hagen snoeien

september

Bewoners Midsbuorren

   

 

Jaarverslag 2021
Feriening fan Doarpsbelangen Offenwier

Doelstelling van de vereniging
De vereniging stelt zich ten doel de belangen van het dorp Offingawier en die van haar inwoners te
behartigen in de meest brede zin.

 

Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestond in 2021 uit:
   • Berendt Boschma (voorzitter) per 27-3-2019
   • Auke Landman (secretaris) per 1-2-2021.
   • Botsje Bloemhof (penningmeester)
   • Dirkje Winia. Algemeen bestuurslid per 27-3-2019
   • Marij de Roos. Algemeen bestuurslid per 27-3-2019

 

2021 Nog een jaar Corona.
Afgelopen jaar hebben we door Corona een paar keer digitaal vergadert en een enkele keer fysiek.
Echter kon de Algemene Leden vergadering welke we in maart 2021 in gedachten hadden niet doorgaan.
Om de leden toch op de hoogte te brengen van de stand van (financiële) zaken heeft het bestuur
besloten om de leden via e-mail te informeren.
De volgende stukken werden naar alle leden verzonden.
   De Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 27 maart 2019
   Jaarverslag 2021


Het bestuur werd in 2021 ondersteund door verschillende actieve werkgroepen zoals:
   • De Begraffenis Feriening
   • Beheercommissie Dorpshuis de Wier
   • Activiteitencommissie
   • Werkgroep verkeer
   • Werkgroep kleinschalige recreatie
Daarnaast kunnen ze rekenen op een flink aantal “losse” vrijwilligers.


Burgerlijke stand
In 2021 zijn er paar dorpsbewoners en oud-dorpsbewoners overleden.
   • 7-2-2021 oud inwoner van Offingawier Oene de Jager
   • 1-4-2021 oud inwoner van Offingawier Sjoerd Huitema
   • 1-5-2021 Klaas Hanje
   • 5-6-2021 Siemen Sieperda


Werkgroep Verkeer
   • Marieke v.d. Berg
   • Tjallien de Vries
   • Berendt Boschma
Amerins v.d. Vlugt heeft aangegeven dat ze na een aantal jaren wilde stoppen in deze commissie.
Deze functie is vacant en we zijn dus nog op zoek naar een nieuw verkeerscommissie lid.
De werkgroep heeft zich afgelopen jaar druk bezig gehouden met de verkeerssituatie door
Offingawier. In 2021 is er door deze commissie een enquête gehouden onder de inwoners.
Daarnaast is er door de fa. Roelofs in opdracht van de gemeente SWF een breed onderzoek
gedaan naar de verkeersstromen door Offingawier en zijn er diverse scenario’s aangedragen om
het verkeer op een andere manier te laten doorstromen. Door de verkeerscommissie zijn er een
tweetal filmpjes gemaakt naar aanleiding van het rapport. Deze zijn naar de inwoners van
Offingawier gestuurd, en naar de gemeente SWF.
Tevens komt er nu ook het ambitie plan de Potten bij. De gesprekken voor dit ambitieplan zijn door
corona op een laag pitje gezet en zullen in 2022 weer worden hervat.


Activiteiten die in loop van 2021 plaats vonden:
   • Door corona helaas geen nieuwjaarsborrel.
   • 19 februari is er door de kookclub een snertactie gehouden. Wie dat wilde kon één of meer porties
afhalen in het dorpshuis.
   • 23 maart is er een prachtige opslagschuur achter het dorpshuis geplaatst.
   • 12 Mei is door een aantal vrijwilligers zand aangebracht achter het dorshuis om daar vervolgens
bestrating aan te brengen.
   • 25 juni is er de bestrating achter het dorpshuis aangebracht.
   • 12 juli is er aan de voorkant van het Kerkhof (multifunctioneel gebouw) een nieuw hekwerk
aangebracht.
   • 19 Augustus zijn er op het dorpshuis zonnepanelen geplaatst.
   • In September is er rondom het dorpshuis nieuwe gevelbedekking aangebracht.
   • 25 september BBQ achter het dorshuis in het kader van opening dorpshuis tuin.
   • In de maand oktober is er druk gewerkt om glasvezel in het dorp aan te leggen.
   • 27 november zijn er in het kader van 10 jarig bestaan van de gemeente SWF bloembollen
aangebracht voor het stukje groen vóór de ingang van het Kerkhof.


Berendt Boschma                      Auke Landman
voorzitter                                    secretaris