Dorpshuis, kerk en kerkhof

 

Het dorpshuis voorziet in de behoefte aan een gemeenschapsruimte. Hoewel er een beperking is in grootte en mogelijkheden rondom het gebouw is het dorp blij met de aanwezigheid van het dorpshuis. Het past qua grootte bij de omvang van het dorp. Bij een gebruik dat overeenkomt met het huidige is de verwachting dat het gebouw voor de toekomst exploitabel zal blijven.

Vele malen is de wens uitgesproken om het dorpshuis sfeervoller in te richten, dit zou de verhuurbaarheid ook ten goede komen. Met een goede financiële onderbouwing zijn er mogelijkheden om dat te realiseren. Financiering door middel van subsidies moet nog onderzocht worden.

Ook bestaat de wens voor voorzieningen buiten het gebouw voor een gezellig zitje of om te bbq-en. Dit vraagt om een nadere inventarisatie waarbij de wensen, de financieringsmogelijkheden, de exploitatie en haalbaarheid onderzocht en afgewogen moeten worden.

 

De kerk en het kerkhof zijn momenteel in eigendom en beheer van de kerkelijke gemeente. Er wordt de laatste jaren weinig gebruik meer van het gebouw gemaakt voor de eredienst maar in toenemende mate voor rouw- en trouw gelegenheden. De kerkelijke gemeente wenst afstand te doen van het gebouw en het kerkhof en hoopt dat het dorp kerk en hof wil overnemen om de gemeenschapsfunctie voor het dorp te behouden.

 

De dorpsbewoners vinden de kerk en het kerkhof van groot belang voor het dorp. Hoewel er draagvlak is voor de overname van de kerk en het kerkhof wordt de financiële situatie van het gebouw en het kerkhof en de exploitatie ervan als een probleem gezien. Er moet een gedegen financiële onderbouwing komen om te beoordelen of het gebouw kan worden overgenomen. Alleen bij een financieel gezonde situatie zal het gebouw op lange termijn in stand gehouden kunnen worden. Daarnaast moeten de consequenties van het niet overnemen van de kerk en het kerkhof ook worden beoordeeld, dit kan ook grote gevolgen hebben.

 

 

Actiepunten

Actiehouder

Termijn

Aankleding dorpshuis

Doarpsbelang

2012-2013

Ruimte buiten dorpshuis

Doarpsbelang

2012-2014

Overname kerk en kerkhof

Werkgroep vanuit Doarpsbelang

2012

 

 

Ouderen en jongeren

 

Op dit moment woont in Offingawier een grote groep kinderen tussen de 10 en 20 jaar. Deze groep is dan ook benaderd middels een eigen ‘jeugd enquête’ waarvan 60% is geretourneerd. Uit de respons komt naar voren dat de jeugd in Offingawier vooral waardering heeft voor de kleinschaligheid, de ruimte en de nabijheid van Sneek.

School, sport en muziek vindt vooral plaats in de dorpen rond Offingawier en in Sneek. Er is geen behoefte aan uitbreiding hiervan binnen het dorp zelf, een uitzondering hierop is de mogelijkheid een ijsbaan in te richten op de Sylroede.

Het aantal kinderen onder de 10 jaar is vrij klein, daarentegen groeit het aantal ‘pake’s’ en ‘beppe’s’ gestaag. Er blijkt behoefte te zijn aan een ontmoetingsplek of speeltuin waar de kleintjes zelf naar toe kunnen gaan. Wellicht zou dit gecombineerd kunnen worden met een gezamenlijke centrale plek voor jong en oud. Voor de oudere jeugd wordt in dit verband meer gedacht aan een sportveldje.

De jeugdgroep vindt het belangrijk dat er activiteiten door de activiteitencommissie georganiseerd blijven worden, ze ervaren dit als zeer positief. Ook geven ze aan graag te willen helpen bij activiteiten voor ouderen.

 

Voor de inwoners van Offingawier is het erg belangrijk dat er rekening gehouden wordt met de toekomstige vergrijzing die ook in ons dorp een rol zal gaan spelen. Inzet moet dan ook zijn dat er constructief gezocht gaat worden naar mogelijkheden om inwoners zo lang mogelijk in het dorp te kunnen laten wonen. Op het gebied van woningbouw liggen hier mogelijkheden. Verder zou aansluiting gezocht moeten worden bij bestaande voorzieningen voor ouderen in Sneek. Ook het dorpshuis zou hierin een belangrijke rol kunnen spelen.

 

 

Actiepunten

Actiehouder

Termijn

Speeltuin

Doarpsbelang

2012-2013

Sportveldje/Trapveldje/IJsbaan

Doarpsbelang

2012-2013

Oprichten Werkgroep Ouderen

Doarpsbelang

2012-2014

 

 

Duurzaamheid

 

‘Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder dat daarmee de behoeften van toekomstige generaties, zowel hier als in andere delen van de wereld, in gevaar worden gebracht.’

 

Dorpen kunnen op vele terreinen werken aan het verduurzamen van hun eigen leefomgeving. Het gaat niet alleen om energie of water maar ook om gezondheid, bezinning, mobiliteit, leefstijl of lokale voedselproductie.Zelfs een klein dorp als Offingawier kan een bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkeling van de samenleving.

Uit de enquête en tijdens de keukentafel gesprekken bleek dat een groot deel van de inwoners bereid is tijd en/of geld te steken in duurzame energie. Verder gaven de twee aanwezige veehouders bij deze gesprekken aan geen bezwaar te hebben tegen het gebruik van het staldak voor het plaatsen van zonnepanelen.

Het dorpsbestuur is van plan een werkgroep op te richten die zich met dit onderwerp gaat bezighouden met de bedoeling om uiteindelijk projecten op te starten die leiden tot de gewenste duurzame ontwikkelingen. Binnen Friesland zijn al talrijke initiatieven gaande waar aansluiting bij gezocht kan worden. Een van die initiatieven is het ‘Netwerk Duurzame Dorpen’ dat gesteund wordt door een groot aantal dorpen, personen en organisaties waaronder provincie Fryslân, Stichting Doen en Stichting Doarpswurk.

 

 

Actiepunten

Actiehouder

Termijn

Oprichten Werkgroep Duurzaamheid

Doarpsbelang

2012-2013

Samenwerking met omringende dorpen

Doarpsbelang/Nieuw op te richten werkgroep

2012-2014

Uitrollen duurzaamheidsprojecten

Werkgroep Duurzaamheid

2012-2022

 

 

Woningbouw

 

De gemeente Súdwest Fryslân heeft voor de komende tien jaar geen plannen om woningbouw in Offingawier te realiseren. Bij de vorige raadpleging in 1998 bleek er bij de bewoners geen behoefte te bestaan voor uitbreiding van het aantal woningen in het dorp, bij de huidige raadpleging was men niet meer zo uitgesproken en blijkt een deel van de bewoners geen moeite te hebben met woningbouw.

Tijdens de keukentafelgesprekken kwam naar voren dat met name (huur)woningen voor starters op de woningmarkt en senioren gemist worden. Uitbreiding moet eventueel daar plaatsvinden waar anderen er visueel zo weinig mogelijk last van hebben. Inbreiding zou tevens moeten worden toegestaan, bijvoorbeeld in de vorm van zogenaamde kangoeroewoningen.

Heel sterk kwam tijdens de keukentafelgesprekken de behoefte naar voren om de bestemming van de bestaande bebouwing te kunnen wijzigen zodat voorzien kan worden in de eerder genoemde behoefte. Een (grote) boerderij zou dan bijvoorbeeld verbouwd kunnen worden tot meerdere wooneenheden.

 

 

Actiepunten

Actiehouder

Termijn

Bespreken met gemeente SWF

Doarpsbelang

2012-2013