Duurzaamheid

 

‘Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder dat daarmee de behoeften van toekomstige generaties, zowel hier als in andere delen van de wereld, in gevaar worden gebracht.’

 

Dorpen kunnen op vele terreinen werken aan het verduurzamen van hun eigen leefomgeving. Het gaat niet alleen om energie of water maar ook om gezondheid, bezinning, mobiliteit, leefstijl of lokale voedselproductie.Zelfs een klein dorp als Offingawier kan een bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkeling van de samenleving.

Uit de enquête en tijdens de keukentafel gesprekken bleek dat een groot deel van de inwoners bereid is tijd en/of geld te steken in duurzame energie. Verder gaven de twee aanwezige veehouders bij deze gesprekken aan geen bezwaar te hebben tegen het gebruik van het staldak voor het plaatsen van zonnepanelen.

Het dorpsbestuur is van plan een werkgroep op te richten die zich met dit onderwerp gaat bezighouden met de bedoeling om uiteindelijk projecten op te starten die leiden tot de gewenste duurzame ontwikkelingen. Binnen Friesland zijn al talrijke initiatieven gaande waar aansluiting bij gezocht kan worden. Een van die initiatieven is het ‘Netwerk Duurzame Dorpen’ dat gesteund wordt door een groot aantal dorpen, personen en organisaties waaronder provincie Fryslân, Stichting Doen en Stichting Doarpswurk.

 

 

Actiepunten

Actiehouder

Termijn

Oprichten Werkgroep Duurzaamheid

Doarpsbelang

2012-2013

Samenwerking met omringende dorpen

Doarpsbelang/Nieuw op te richten werkgroep

2012-2014

Uitrollen duurzaamheidsprojecten

Werkgroep Duurzaamheid

2012-2022