De inwoners van Offingawier zijn over het algemeen tevreden over hun dorp. De kleinschaligheid, het landelijk karakter en de openheid worden zeer gewaardeerd. Behoud van deze waarden is van groot belang. Er moet een duidelijke groene buffer blijven bestaan tussen Offingawier en Sneek. Een werkgroep dient op korte termijn een groenplan op te stellen.

 

De verkeerssituatie wordt, ondanks de recente aanleg van een voetpad, nog als zeer onveilig ervaren, evenals de kruising Fiifgeawei – Paviljoenwei en de plaats waar fietsers en voetgangers oversteken bij de rondweg Sneek. Tenslotte wordt het sluipverkeer door het dorp als een groot probleem ervaren.

 

Er is binnen het dorp veel belangstelling voor ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie. Een nieuw op te richten werkgroep zal zich hiermee bezig gaan houden.

 

Woningbouw is binnen ons dorpsgebied voorlopig niet aan de orde maar voor veel inwoners wel bespreekbaar. Er is belangstelling om bestaande woningen te kunnen aanpassen zodat met name ouderen zo lang mogelijk in ons dorp kunnen blijven wonen. Er bestaat behoefte aan een ontmoetingsplek en/of speelveldje waar jong en oud elkaar kunnen treffen.

 

Men is blij met het dorpshuis al kan de inrichting wel wat sfeervoller. Er is behoefte aan een terras buiten het gebouw. De dorpsbewoners vinden de kerk en het kerkhof van groot belang voor het dorp. Een werkgroep onderzoekt of er mogelijkheden zijn en draagvlak is voor de overname van de kerk en het kerkhof van de kerkelijke gemeente

 

De inwoners zijn tegen verdere recreatieve ontwikkelingen in het Pottengebied. Men staat over het algemeen positief tegenover kleinschalige recreatieve ontwikkelingen, ook binnen de dorpskern.