Eind jaren negentig werd duidelijk dat besturen van dorpsbelangen meer en meer beleidsmatige taken kregen. Doarpsbelang van Offingawier heeft in haar taak als belangenbehartiger van het dorp richting de overheid hierdoor steeds meer behoefte gekregen aan een richtinggevend document om adequaat te kunnen reageren op nieuwe beleidsmatige ontwikkelingen. Tevens was er behoefte aan een soort constante factor; het moet immers niet zo zijn dat het standpunt afhankelijk is van de mening van een bestuurder. Er was een behoefte aan een visie voor de toekomst. Door de nauwe contacten van het toenmalige bestuur met de voorloper van ‘Doarpswurk’, de ‘Feriening Lytse Doarpen’ (FLD) werd deze ontwikkeling in het dorp al vrij spoedig gesignaleerd en hierdoor was Offingawier al in een vroeg stadium in het bezit van een dorpsvisie (1998).

 

De eerste dorpsvisie is geschreven voor een periode van 15 jaar. We kunnen constateren dat een deel van de wensen in die visie is gerealiseerd maar ook een deel niet. De afgelopen jaren kreeg het bestuur het gevoel dat de bestaande visie niet meer voldoende aansloot bij de huidige realiteit. De visie was getoetst aan de wensen van toen en aan de ruimtelijke plannen zoals die indertijd op tafel lagen. Deze wensen en ruimtelijke plannen zijn in de loop der jaren veelal vernieuwd of achterhaald, voldoende reden om opnieuw een toekomstbeeld te schetsen. Daarvoor is deze keer gekozen voor de 7 thema’s die voortkwamen uit de wensen die door de geënquêteerden naar voren zijn gebracht.

 

Omdat gebleken is dat de visieperiode van 15 jaar te lang is om de actualiteit van bijvoorbeeld ruimtelijke plannen adequaat te kunnen volgen is er voor gekozen om aan dit document een levensduur van 10 jaar te geven.

Er is gekozen om niet te veel in detail te treden om ruimte te creëren voor een breed denk- en beleidskader; op die manier blijft er een keuze in uitvoeringsvarianten. Het bestuur kan door middel van een jaarplan aan haar leden voorleggen welke acties men concreet wil realiseren. Daarvoor kan naderhand in de vergadering verantwoording worden afgelegd.

 

 

Leeswijzer

 

De visie begint met een samenvatting waarna de 7 thema’s besproken worden. Per thema wordt beschreven welke doel(-en) we nastreven. Aansluitend wordt concreet aangegeven hoe we dat willen aanpakken, wie de actiehouders zijn en op welk moment de actie afgerond zou moeten zijn. Deze actielijstjes zijn voor het bestuur van doarpsbelang leidend voor het jaarplan.

 

De thema’s zijn:

 

o   Groenvoorziening

o   Verkeer

o   Duurzaamheid

o   Woningbouw

o   Ouderen/jongeren

o   Dorpshuis en kerk

o   Recreatie en toerisme

 

We hopen dat deze visie voor iedereen en voor ons gezamenlijk een mooi en inspirerend toekomstbeeld mag zijn.

 

 

Het bestuur van Doarpsbelang Offenwier

11 april 2011