Verkeer

 

De bereikbaarheid van Offingawier is met name voor het autoverkeer zonder meer goed te noemen. De ligging van het dorp in de onmiddellijke nabijheid van Sneek heeft echter wel tot gevolg dat er veel (school)fietsverkeer over de Fiifgeawei van en naar Sneek gaat. Ook is er veel fietsverkeer van en naar de omliggende dorpen.

De veiligheid voor met name het fiets (en voet) verkeer buiten de bebouwde kom wordt echt als onvoldoende ervaren. Ook de oversteek over de rondweg Sneek vormt in dit opzicht een aandachtspunt.

 

Ondanks de recentelijk aanleg van het ‘foetspad’, een gecombineerde functie van het fiets en voetpad, en de daarmee samenhangende versmalling van de rijweg op de Fiifgeawei, is de verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom nog steeds niet op een aanvaardbaar niveau. Niet zozeer het toeristisch verkeer naar het Sneekermeer maar vooral het woon-werk verkeer ‘s ochtends en aan het eind van de middag wordt als zeer storend en onveilig ervaren

Als oplossing voor dit probleem is in het verleden al meerdere keren een rondweg om het dorp aangedragen maar wellicht kan er in het kader van duurzaamheid in een andere richting gedacht worden. Een van de mogelijke oplossingen zou (hernieuwde) afsluiting van de Koaiwei kunnen zijn.

 

De kruising Fiifgeawei-Paviljoenwei is onveilig voor alle verkeer. Triest voorbeeld hiervan is het dodelijke ongeluk dat zich enkele weken voor het moment van schrijven van dit stuk heeft voorgedaan. (Een van de twee ongevallen met dodelijke afloop die hier in de afgelopen periode hebben plaatsgevonden). Aanpassing van de kruising is derhalve dringend gewenst.

 

 

Actiepunten

Actiehouder

Termijn

Sluipverkeer tegengaan

Doarpsbelang, Gemeente SWF

2012-2017

Doortrekken voetpad

Doarpsbelang, Gemeente SWF

2012-2014

Oversteek rondweg

Doarpsbelang, Gemeente SWF

2012-2014