Karakteristiek voor het dorp Offingawier is de ligging in het open weidelandschap met zijn prachtige vergezichten. Van grote landschappelijke en cultuurhistorische waarde is de eeuwenoude Grienedyk die met zijn karakteristieke beplanting een markant onderdeel van het landschap vormt. Voor veel  inwoners zijn deze landschappelijke waarden de reden geweest om zich hier te vestigen. Behoud van en indien mogelijk versterken van deze waarden wordt als een belangrijk punt genoemd. Een punt van aandacht bijvoorbeeld is de landschappelijke inpassing van het recentelijk gerealiseerde villapark bij het recreatieterrein ‘De Potten’ die niet is uitgevoerd overeenkomstig de gemaakte afspraken met de betrokken instanties.

Voor alle bewoners geldt dat er een groene buffer moet blijven bestaan tussen de industrieterreinen ‘Houkesloot’ en ‘Het Ges’ en de nieuw te realiseren woonwijk ‘Houkepoort’, waarbij tevens gestreefd moet worden naar het onttrekken van het ‘Ges’ aan het zicht. Ook de groene buffer tussen de rondweg en het dorp moet behouden blijven.

Over de openbare groenvoorziening in het dorp is men over  het algemeen tevreden; de kwaliteit en het onderhoud ervan wordt als voldoende ervaren. Doordat er onlangs een voetpad is gerealiseerd, zijn de bermen aanmerkelijk smaller geworden. De maaifrequentie van de bermen binnen de bebouwde kom dient  aangepast te worden aan de nieuwe situatie; er moet vaker gemaaid worden.

Gezien het belang van het groen in en om ons dorp en recente en toekomstige ontwikkelingen, zal een werkgroep op korte termijn een groenplan voor ons dorpsgebied dienen op te stellen.

 

 

Actiepunten   

Actiehouders

Termijn

Behoud landschappelijke en cultuurhistorische waarden

Doarpsbelang, Gemeente SWF

2012

Groene buffer

Doarpsbelang, Gemeente SWF

2012

Maaibeheer

Doarpsbelang, Gemeente SWF

2012

Oprichten werkgroep groen en opstellen groenplan

Doarpsbelang, Gemeente SWF

2012