Recreatie en toerisme

 

Het dorpsgebied van Offingawier strekt zich uit tot aan het Snitsermar. Hier bevindt zich het recreatiegebied ‘De Potten’. De recreatieve voorzieningen zorgen voor een stukje werkgelegenheid maar er zijn ook zorgen over de ontwikkelingen in het Pottengebied. Het maakt de laatste jaren een sterke groei door; zo is onlangs een villapark gerealiseerd dat de oostelijke horizon van ons dorpsgebied op een negatieve manier beïnvloedt. Geplande ontwikkelingen, zoals de realisatie van een Pitch en Putt baan met horeca en de bouw van nog eens 20 recreatiewoningen, zullen een negatieve invloed hebben op het woonklimaat in Offingawier.  Licht- en geluidsoverlast zullen in sterke mate toenemen. De inwoners van Offingawier  zijn tegen verdere uitbreiding van recreatievoorzieningen in het Pottengebied.

 

Binnen het dorpsgebied van Offingawier bevindt zich ook een eendenkooi. De kooi is onlangs door Staatsbosbeheer weer in oude staat hersteld en krijgt een educatieve functie. Verdere recreatieve ontwikkelingen in de directe omgeving van de eendenkooi zijn, gezien de belangrijke natuurwaarden, ongewenst.

 

Recreatie en toerisme zijn binnen de bebouwde kom van het dorp niet echt ontwikkeld. Het dorp staat positief tegenover kleinschalige ontwikkelingen. Te denken valt hierbij aan het aansluiten van de Sylroede op de bestaande kanoroute en de Offingawierster opvaart middels een doorvaarbare duiker onder de de Fiifgeawei, de realisatie van een dorpshaventje en het geschikt maken van de Sylroede als dorpsijsbaan. Kamperen bij de boer en bêd en brochje zijn voor de meeste inwoners ook acceptabele ontwikkelingen. Veel belangstelling is er voor de realisatie van nieuwe wandel- en fietsroutes. Met name een wandelverbinding tussen dorp en Grienedyk is de wens van vele inwoners.

 

 

 

Actiepunten

Actiehouders

Termijn

Ontwikkelingen Pottengebied

Doarpsbelang,Gemeente SWFen directie Potten

2012-2022

Wandelroutes rondom dorp

Doarpsbelang,Gemeente SWFen Doarpswurk

2012-2022

Ontwikkelingen eendenkooi

Doarpsbelangen S.B.B.

2012-2015

Dorpsijsbaan

Doarpsbelangen Grondeigenaren

2012

Kanoroute

Werkgroep, Gemeente SWF, Doarpsbelangen Doarpswurk

2012-2015

Kleinschalige recreatieve ontwikkelingen

Doarpsbelang, Gemeente SWF, Doarpswurk

2012-2022

Oprichten werkgroep Kleinschalige Recreatieve Ontwikkelingen

Doarpsbelang

2012-2022