Ouderen en jongeren

 

Op dit moment woont in Offingawier een grote groep kinderen tussen de 10 en 20 jaar. Deze groep is dan ook benaderd middels een eigen ‘jeugd enquête’ waarvan 60% is geretourneerd. Uit de respons komt naar voren dat de jeugd in Offingawier vooral waardering heeft voor de kleinschaligheid, de ruimte en de nabijheid van Sneek.

School, sport en muziek vindt vooral plaats in de dorpen rond Offingawier en in Sneek. Er is geen behoefte aan uitbreiding hiervan binnen het dorp zelf, een uitzondering hierop is de mogelijkheid een ijsbaan in te richten op de Sylroede.

Het aantal kinderen onder de 10 jaar is vrij klein, daarentegen groeit het aantal ‘pake’s’ en ‘beppe’s’ gestaag. Er blijkt behoefte te zijn aan een ontmoetingsplek of speeltuin waar de kleintjes zelf naar toe kunnen gaan. Wellicht zou dit gecombineerd kunnen worden met een gezamenlijke centrale plek voor jong en oud. Voor de oudere jeugd wordt in dit verband meer gedacht aan een sportveldje.

De jeugdgroep vindt het belangrijk dat er activiteiten door de activiteitencommissie georganiseerd blijven worden, ze ervaren dit als zeer positief. Ook geven ze aan graag te willen helpen bij activiteiten voor ouderen.

 

Voor de inwoners van Offingawier is het erg belangrijk dat er rekening gehouden wordt met de toekomstige vergrijzing die ook in ons dorp een rol zal gaan spelen. Inzet moet dan ook zijn dat er constructief gezocht gaat worden naar mogelijkheden om inwoners zo lang mogelijk in het dorp te kunnen laten wonen. Op het gebied van woningbouw liggen hier mogelijkheden. Verder zou aansluiting gezocht moeten worden bij bestaande voorzieningen voor ouderen in Sneek. Ook het dorpshuis zou hierin een belangrijke rol kunnen spelen.

 

 

Actiepunten

Actiehouder

Termijn

Speeltuin

Doarpsbelang

2012-2013

Sportveldje/Trapveldje/IJsbaan

Doarpsbelang

2012-2013

Oprichten Werkgroep Ouderen

Doarpsbelang

2012-2014