De inwoners van Offingawier zijn over het algemeen tevreden over hun dorp. De kleinschaligheid, het landelijk karakter en de openheid worden zeer gewaardeerd. Behoud van deze waarden is van groot belang. Er moet een duidelijke groene buffer blijven bestaan tussen Offingawier en Sneek. Een werkgroep dient op korte termijn een groenplan op te stellen.

 

De verkeerssituatie wordt, ondanks de recente aanleg van een voetpad, nog als zeer onveilig ervaren, evenals de kruising Fiifgeawei – Paviljoenwei en de plaats waar fietsers en voetgangers oversteken bij de rondweg Sneek. Tenslotte wordt het sluipverkeer door het dorp als een groot probleem ervaren.

 

Er is binnen het dorp veel belangstelling voor ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie. Een nieuw op te richten werkgroep zal zich hiermee bezig gaan houden.

 

Woningbouw is binnen ons dorpsgebied voorlopig niet aan de orde maar voor veel inwoners wel bespreekbaar. Er is belangstelling om bestaande woningen te kunnen aanpassen zodat met name ouderen zo lang mogelijk in ons dorp kunnen blijven wonen. Er bestaat behoefte aan een ontmoetingsplek en/of speelveldje waar jong en oud elkaar kunnen treffen.

 

Men is blij met het dorpshuis al kan de inrichting wel wat sfeervoller. Er is behoefte aan een terras buiten het gebouw. De dorpsbewoners vinden de kerk en het kerkhof van groot belang voor het dorp. Een werkgroep onderzoekt of er mogelijkheden zijn en draagvlak is voor de overname van de kerk en het kerkhof van de kerkelijke gemeente

 

De inwoners zijn tegen verdere recreatieve ontwikkelingen in het Pottengebied. Men staat over het algemeen positief tegenover kleinschalige recreatieve ontwikkelingen, ook binnen de dorpskern.

Eind jaren negentig werd duidelijk dat besturen van dorpsbelangen meer en meer beleidsmatige taken kregen. Doarpsbelang van Offingawier heeft in haar taak als belangenbehartiger van het dorp richting de overheid hierdoor steeds meer behoefte gekregen aan een richtinggevend document om adequaat te kunnen reageren op nieuwe beleidsmatige ontwikkelingen. Tevens was er behoefte aan een soort constante factor; het moet immers niet zo zijn dat het standpunt afhankelijk is van de mening van een bestuurder. Er was een behoefte aan een visie voor de toekomst. Door de nauwe contacten van het toenmalige bestuur met de voorloper van ‘Doarpswurk’, de ‘Feriening Lytse Doarpen’ (FLD) werd deze ontwikkeling in het dorp al vrij spoedig gesignaleerd en hierdoor was Offingawier al in een vroeg stadium in het bezit van een dorpsvisie (1998).

 

De eerste dorpsvisie is geschreven voor een periode van 15 jaar. We kunnen constateren dat een deel van de wensen in die visie is gerealiseerd maar ook een deel niet. De afgelopen jaren kreeg het bestuur het gevoel dat de bestaande visie niet meer voldoende aansloot bij de huidige realiteit. De visie was getoetst aan de wensen van toen en aan de ruimtelijke plannen zoals die indertijd op tafel lagen. Deze wensen en ruimtelijke plannen zijn in de loop der jaren veelal vernieuwd of achterhaald, voldoende reden om opnieuw een toekomstbeeld te schetsen. Daarvoor is deze keer gekozen voor de 7 thema’s die voortkwamen uit de wensen die door de geënquêteerden naar voren zijn gebracht.

 

Omdat gebleken is dat de visieperiode van 15 jaar te lang is om de actualiteit van bijvoorbeeld ruimtelijke plannen adequaat te kunnen volgen is er voor gekozen om aan dit document een levensduur van 10 jaar te geven.

Er is gekozen om niet te veel in detail te treden om ruimte te creëren voor een breed denk- en beleidskader; op die manier blijft er een keuze in uitvoeringsvarianten. Het bestuur kan door middel van een jaarplan aan haar leden voorleggen welke acties men concreet wil realiseren. Daarvoor kan naderhand in de vergadering verantwoording worden afgelegd.

 

 

Leeswijzer

 

De visie begint met een samenvatting waarna de 7 thema’s besproken worden. Per thema wordt beschreven welke doel(-en) we nastreven. Aansluitend wordt concreet aangegeven hoe we dat willen aanpakken, wie de actiehouders zijn en op welk moment de actie afgerond zou moeten zijn. Deze actielijstjes zijn voor het bestuur van doarpsbelang leidend voor het jaarplan.

 

De thema’s zijn:

 

o   Groenvoorziening

o   Verkeer

o   Duurzaamheid

o   Woningbouw

o   Ouderen/jongeren

o   Dorpshuis en kerk

o   Recreatie en toerisme

 

We hopen dat deze visie voor iedereen en voor ons gezamenlijk een mooi en inspirerend toekomstbeeld mag zijn.

 

 

Het bestuur van Doarpsbelang Offenwier

11 april 2011

 

 

 

Karakteristiek voor het dorp Offingawier is de ligging in het open weidelandschap met zijn prachtige vergezichten. Van grote landschappelijke en cultuurhistorische waarde is de eeuwenoude Grienedyk die met zijn karakteristieke beplanting een markant onderdeel van het landschap vormt. Voor veel  inwoners zijn deze landschappelijke waarden de reden geweest om zich hier te vestigen. Behoud van en indien mogelijk versterken van deze waarden wordt als een belangrijk punt genoemd. Een punt van aandacht bijvoorbeeld is de landschappelijke inpassing van het recentelijk gerealiseerde villapark bij het recreatieterrein ‘De Potten’ die niet is uitgevoerd overeenkomstig de gemaakte afspraken met de betrokken instanties.

Voor alle bewoners geldt dat er een groene buffer moet blijven bestaan tussen de industrieterreinen ‘Houkesloot’ en ‘Het Ges’ en de nieuw te realiseren woonwijk ‘Houkepoort’, waarbij tevens gestreefd moet worden naar het onttrekken van het ‘Ges’ aan het zicht. Ook de groene buffer tussen de rondweg en het dorp moet behouden blijven.

Over de openbare groenvoorziening in het dorp is men over  het algemeen tevreden; de kwaliteit en het onderhoud ervan wordt als voldoende ervaren. Doordat er onlangs een voetpad is gerealiseerd, zijn de bermen aanmerkelijk smaller geworden. De maaifrequentie van de bermen binnen de bebouwde kom dient  aangepast te worden aan de nieuwe situatie; er moet vaker gemaaid worden.

Gezien het belang van het groen in en om ons dorp en recente en toekomstige ontwikkelingen, zal een werkgroep op korte termijn een groenplan voor ons dorpsgebied dienen op te stellen.

 

 

Actiepunten   

Actiehouders

Termijn

Behoud landschappelijke en cultuurhistorische waarden

Doarpsbelang, Gemeente SWF

2012

Groene buffer

Doarpsbelang, Gemeente SWF

2012

Maaibeheer

Doarpsbelang, Gemeente SWF

2012

Oprichten werkgroep groen en opstellen groenplan

Doarpsbelang, Gemeente SWF

2012

 

 

Verkeer

 

De bereikbaarheid van Offingawier is met name voor het autoverkeer zonder meer goed te noemen. De ligging van het dorp in de onmiddellijke nabijheid van Sneek heeft echter wel tot gevolg dat er veel (school)fietsverkeer over de Fiifgeawei van en naar Sneek gaat. Ook is er veel fietsverkeer van en naar de omliggende dorpen.

De veiligheid voor met name het fiets (en voet) verkeer buiten de bebouwde kom wordt echt als onvoldoende ervaren. Ook de oversteek over de rondweg Sneek vormt in dit opzicht een aandachtspunt.

 

Ondanks de recentelijk aanleg van het ‘foetspad’, een gecombineerde functie van het fiets en voetpad, en de daarmee samenhangende versmalling van de rijweg op de Fiifgeawei, is de verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom nog steeds niet op een aanvaardbaar niveau. Niet zozeer het toeristisch verkeer naar het Sneekermeer maar vooral het woon-werk verkeer ‘s ochtends en aan het eind van de middag wordt als zeer storend en onveilig ervaren

Als oplossing voor dit probleem is in het verleden al meerdere keren een rondweg om het dorp aangedragen maar wellicht kan er in het kader van duurzaamheid in een andere richting gedacht worden. Een van de mogelijke oplossingen zou (hernieuwde) afsluiting van de Koaiwei kunnen zijn.

 

De kruising Fiifgeawei-Paviljoenwei is onveilig voor alle verkeer. Triest voorbeeld hiervan is het dodelijke ongeluk dat zich enkele weken voor het moment van schrijven van dit stuk heeft voorgedaan. (Een van de twee ongevallen met dodelijke afloop die hier in de afgelopen periode hebben plaatsgevonden). Aanpassing van de kruising is derhalve dringend gewenst.

 

 

Actiepunten

Actiehouder

Termijn

Sluipverkeer tegengaan

Doarpsbelang, Gemeente SWF

2012-2017

Doortrekken voetpad

Doarpsbelang, Gemeente SWF

2012-2014

Oversteek rondweg

Doarpsbelang, Gemeente SWF

2012-2014

 

 

Recreatie en toerisme

 

Het dorpsgebied van Offingawier strekt zich uit tot aan het Snitsermar. Hier bevindt zich het recreatiegebied ‘De Potten’. De recreatieve voorzieningen zorgen voor een stukje werkgelegenheid maar er zijn ook zorgen over de ontwikkelingen in het Pottengebied. Het maakt de laatste jaren een sterke groei door; zo is onlangs een villapark gerealiseerd dat de oostelijke horizon van ons dorpsgebied op een negatieve manier beïnvloedt. Geplande ontwikkelingen, zoals de realisatie van een Pitch en Putt baan met horeca en de bouw van nog eens 20 recreatiewoningen, zullen een negatieve invloed hebben op het woonklimaat in Offingawier.  Licht- en geluidsoverlast zullen in sterke mate toenemen. De inwoners van Offingawier  zijn tegen verdere uitbreiding van recreatievoorzieningen in het Pottengebied.

 

Binnen het dorpsgebied van Offingawier bevindt zich ook een eendenkooi. De kooi is onlangs door Staatsbosbeheer weer in oude staat hersteld en krijgt een educatieve functie. Verdere recreatieve ontwikkelingen in de directe omgeving van de eendenkooi zijn, gezien de belangrijke natuurwaarden, ongewenst.

 

Recreatie en toerisme zijn binnen de bebouwde kom van het dorp niet echt ontwikkeld. Het dorp staat positief tegenover kleinschalige ontwikkelingen. Te denken valt hierbij aan het aansluiten van de Sylroede op de bestaande kanoroute en de Offingawierster opvaart middels een doorvaarbare duiker onder de de Fiifgeawei, de realisatie van een dorpshaventje en het geschikt maken van de Sylroede als dorpsijsbaan. Kamperen bij de boer en bêd en brochje zijn voor de meeste inwoners ook acceptabele ontwikkelingen. Veel belangstelling is er voor de realisatie van nieuwe wandel- en fietsroutes. Met name een wandelverbinding tussen dorp en Grienedyk is de wens van vele inwoners.

 

 

 

Actiepunten

Actiehouders

Termijn

Ontwikkelingen Pottengebied

Doarpsbelang,Gemeente SWFen directie Potten

2012-2022

Wandelroutes rondom dorp

Doarpsbelang,Gemeente SWFen Doarpswurk

2012-2022

Ontwikkelingen eendenkooi

Doarpsbelangen S.B.B.

2012-2015

Dorpsijsbaan

Doarpsbelangen Grondeigenaren

2012

Kanoroute

Werkgroep, Gemeente SWF, Doarpsbelangen Doarpswurk

2012-2015

Kleinschalige recreatieve ontwikkelingen

Doarpsbelang, Gemeente SWF, Doarpswurk

2012-2022

Oprichten werkgroep Kleinschalige Recreatieve Ontwikkelingen

Doarpsbelang

2012-2022