Jaarverslag 2017

Feriening fan Doarpsbelangen Offenwier

 

Vereniging

De vereniging stelt zich ten doel de belangen van het dorp Offingawier en die van haar inwoners te behartigen in de meest brede zin.

Het aantal stemgerechtigde leden bedroeg in 2017: 97 (2016: 100)

Het aantal donateurs bedroeg 10.

 

Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestond in 2017 uit:

·       Amerins van der Vlugt (voorzitter)

·       Henk Vijge (secretaris)

·       Botsje Bloemhof (penningmeester)

·       Mieke Hospes

·       Auke Landman

 

Het bestuur kwam in 2017 negen keer bij elkaar voor een reguliere bestuursvergadering. Op 29 maart werd de Algemene Leden vergadering gehouden. Ook werd twee maal aan een federatievergadering van Legegeane deelgenomen.

 

Het bestuur werd ondersteund door verschillende actieve werkgroepen zoals:

·       De begrafenisferiening

·       Beheercommissie Dorpshuis

·       Activiteitencommissie

·       Werkgroep verkeer

·       Werkgroep kleinschalige recreatie

·       Werkgroep kerk

Daarnaast kunnen ze rekenen op een flink aantal “losse” vrijwilligers.

 

Verkeer

Tijdens de Algemene ledenvergadering 2016 werd de wens uitgesproken dat de verkeersproblematiek in het algemeen duidelijk richting de politiek wordt gepromoot. Hiertoe is een werkgroep “verkeer” in het leven geroepen waarin zitting hebben:

            .        Wilco Stroet

·       Auke Landman

·       Merel Detmers

·       Marieke v.d. Berg

·       Jaap Hanje

·       Renske Boschma (inmiddels werkgroep verlaten)

·       Amerins vd Vlugt

 

Afgelopen jaar is de werkgroep o.a. in gesprek geweest met toenmalige wethouder Stoker en verkeersambtenaar Luitzen Wesselius over de toenemende verkeersdrukte in ons dorp. Er is een pamflet opgesteld met een noodkreet om hier aandacht voor te vragen. Vlak na de zomer zijn er gesprekken geweest met de fractievoorzitters van CDA, VVD, D66 en FNP om onze punten uiteen te zetten. Hier is positief op gereageerd en men wil meedenken over het verkeersprobleem. Concrete toezeggingen zijn daar niet gedaan en inmiddels zijn de gemeenteraadsverkiezingen geweest en zal de werkgroep opnieuw gesprekken met de zittende fracties aangaan en in de DSO-vergadering onze zorgen kenbaar blijven maken.

De werkgroep is van mening dat er maar 1 ultieme oplossing is voor het verkeersprobleem en dat is ontsluiting van ons dorp door aanleg van een rondweg.

 

Werkgroep Kerk is nu Stichting “Nicolaastsjerke Offenwier

Op 4 oktober 2017 is de stichting Nicolaastsjerke Offenwier opgericht. Het stichtingbestuur bestaat uit:

·       Jan Eringa (voorzitter)

·       Ludwin Hiemstra (secretaris)

·       Gerrit Jan Veldhuis (penningmeester).

De stichting zal zich, als zelfstandig rechtspersoon, inzetten voor de overname en het beheer van het kerkgebouw.

 

Inschrijflijst Dorpsklusjes:

Tijdens de nieuwjaarsborrel werd voor het eerst de inschrijflijst voor dorpsklusjes gepresenteerd. Op de lijst stonden veel kleine klusjes welke in de loop van het jaar uitgevoerd moesten worden. Men kon zich voor één of meerdere kusjes opgeven. Dit bleek een groot succes. Alle kusje werden verdeeld,

 

Burgerlijke stand

Helaas zijn er in 2017 een aantal overlijdens van (oud) dorpsbewoners te betreuren.

 

Op 9 januari overleed Rintsje Winia

Op 9 februari overleed oud inwoonster Houkje Tjalsma

Op 22 maart overleed Klaas Waanders

Op 12 juni overleed oud inwoner Herman Slob

Op 9 november ten slotte overleed onze inwoonster Elly Zuidema.

 

Nieuw in het Dorp zijn:

De familie van den Berg op de Fiifgeawei 34 (ex fam. Bloemhof)

En Arno Feenstra op de Groenedijk. (ex fam. Bouma)

 

Activiteiten die in loop van 2017 plaats vonden:

·         Zondag 8 januaristartte het jaar met de traditionele nieuwjaarsreceptie in het dorpshuis De Wier. Het was fijn om te zien hoeveel dorpsbewoners van deze gelegenheid gebruik maakten om elkaar alle goeds toe te wensen.

·         12 februari:winterwandeling

·         2 maart:Bijscholingscursus AED

·         29 maart:Algemene Leden Vergadering

·         1 april:Himmeldei, Het zwerfvuil uit de berm gehaald

·         7 april:Wijnproeverij

·         2, 3, 9 en 10 september.Expositie in dorpshuis en kerk door Ann van ’t Sant en Marij de Roos

·         9 september:Kleintje dorpsfeest.

·         1,4,6,8 en 11 november Wandkleed t.b.v. dorpshuis wordt gevilt.

·         18 december:Kerststukje maken.

 

Al deze activiteiten kunnen alleen georganiseerd worden dankzij de enorme inzet van de vrijwilligers, waarvoor hartelijk dank.