i.vm. de maatregelen rond het Coronavirus is het dorpshuis vanaf 1 september 2020 beperkt geopend.

Kijk hier voor de voorwaarden

 

 

Voor de Agenda klikt u HIER.

Voor Reserveringen dorpshuis klikt u HIER

Voor Prijslijst consumpties klikt u HIER

 

Voor Schoonmaakrooster klikt u HIER

Voor rooster Bediening Damcub klikt u HIER

 

Voor Renovatieplan klikt u HIER

Voor Foto's van de verbouwing klikt u HIER

 

 

 

 

 

 


 

========================================================================

Renovatieplan Dorpshuis de Wier

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Inhouds opgave

 

1. Dorpshuis de Wier  

 

2. Geschiedenis Dorpshuis de Wier 

 

3. Activiteiten en gebruikers

 

4. Financieel verslag dorpshuis Offingawier  1 september 2013 - 31 augustus 2014  

 

5. Motivatie aanpassing en uitbreiding 

 

6. Overzicht aanpassing en uitbreiding  

 

7. Kostenbegroting / raming aanpassingen dorpshuis de Wier 

 

8. Financieringsvoorstel 

 

9. Informatie:

 

 

 

 

2. Geschiedenis Dorpshuis de Wier

 

In 1833 heeft de gemeente Wymbritseradeel het huidige dorpshuis als school laten bouwen. In 1887 werd er een nieuwe school in Gauw neergezet voor de dorpen Gauw, Offingawier en Goënga. Vanaf dit moment is het gebouw in gebruik genomen als kosterijwoning met een gemeenschapsruimte voor het dorp. Deze situatie heeft tot 1975 geduurd. Daarna is het gebouw nog zo'n 10 jaar bewoond door mensen die niet meer de neventaak als koster van de kerk hadden. Zo'n 100 jaar later was de woning aan groot onderhoud toe en had de kerk er niet meer zoveel belang bij. Het dorpsbelang echter des te meer. Ondanks dat Offingawier een klein dorp is, heeft het een actief verenigingsleven. De ruimte in de kosterij werd als veel te klein ervaren. voor evenementen van meer dan 25 personen moest al snel uitgeweken worden naar de kantine van recreatievoorziening de Potten. Het dorpsbelang van Offingawier heeft het gebouw voor de symbolische waarde van één gulden overgenomen met als voorwaarde dat het gebouw zijn sociale functie behoud. Op 22 oktober 1994 is het gebouw als dorpshuis in gebruik genomen nadat er een grondige verbouwing en opknapbeurt was uitgevoerd. Op dit moment heeft het dorpshuis de huidige naam gekregen "De Wier.


 Het dorpshuisbleek al snel te klein te zijn. Er was nauwelijks opslagruimte en er zat geen buffet in. Daarnaast werden er nogal extra eisen aan dorpshuizen gesteld door vernieuwde en aangescherpte regelgeving vanuit het rijk. In 2004 heeft dit geleid tot een uitbreiding van het dorpshuis om tot zijn huidige vorm te komen (zie foto).

 

 

 

 

3. Activiteiten en gebruikers

 

De vereniging van dorpsbelang is de paraplu waaronder alle activiteiten in het dorp vallen. Het bestuur van het dorpsbelang staat ingeschreven bij de kamer van koophandel, heeft de statuten geregeld en is aanspreekpunt van de gemeente en andere officiële instanties. Alle inwoners van het dorp zijn lid van de vereniging en nemen deel aan de algemene ledenvergadering.  Zes keer per jaar komt er een dorpskrantje uit de "Wier Nijs". Alle vergaderingen van de redactie, het dorpsbelang en zijn commissies worden meestal in het dorpshuis gehouden.

 

beheerscommissie

De beheercommissie van het dorpshuis functioneert als commissie onder de verantwoordelijkheid van het dorpsbelang. De beheerscommissie heeft echter wel een eigen financiele administratie en legt hierover verantwoording af aan het bestuur van dorpsbelang en de algemene ledenvergadering.

Een belangrijk punt voor het dorpshuis is de laagdrempeligheid en de sociale functie die het binnen het dorp heeft, die niet gebaseerd is op het maken van winst. Enig positief resultaat is natuurlijk wel wenselijk voor de nodige vervangingen en onderhoud. Maar verder willen wij geen hoge huurprijzen vragen voor onze leden om gebruik te maken van het dorpshuis. Alle activiteiten worden uitgevoerd door vrijwilligers, hetgeen de gezelligheid en de saamhorigheid ten goede komen.

Begrafenisvereniging Offingawier

De begrafenisvereniging is een onderdeel van het dorpsbelang. Oorspronkelijk is zelfs het dorpsbelang ontstaan uit de begrafenisvereniging. Later is dit omgevormd naar de huidige constructie. De kerk in Offingawier is een kleine kerk zonder horecavoorzieningen. Na een begrafenis wordt er meestal koffie in het dorpshuis geschonken en bij zeer druk bezochte begrafenissen kunnen mensen via een live verbinding de dienst in de kerk volgen als die helemaal vol is.

 

Damclub "de eerste zet"

Dit is een van de oudste verenigingen (1957) die nog steeds actief is in Offingawier. Iedere dinsdagavond komen deze enthousiaste dammers bij elkaar om te strijden voor de hoogste eer. Er is ook een competitie verband met de omliggende dorpen. Vaak is het niet eens het dammen wat voor sommigen het belangrijkst is, maar het uitwisselen van alle nieuwtjes en weetjes en het contact met de dorpsgenoten wordt als net zo belangrijk beschouwd. Zelfs oud inwoners van Offingawier blijven nog vaak trouw komen. Bediening van de consumpties wordt meestal door een vrijwilliger gedaan die dan die avond bardienst heeft.

 

Klaverjasclub "met boer en nel red  je het wel"

Deze kaartclub bestaat al sinds 1984 en komt tweewekelijks bij elkaar. Ook deze club bestaat uit zeer actieve leden en beleven veel plezier aan dit kaartspel.

 

Naai en brei club

Deze activiteiten worden uitgevoerd door een stel enthousiaste vrouwen die zes keer per jaar sóchtends bij elkaar komen in het dorpshuis en onderleiding van een zeer ervaren coupeuse naai en breiwerkjes maken. Ook hier staat gezelligheid en het elkaar ontmoeten voorop.

 

Aquarelgroep

Ook deze activiteiten worden uitgevoerd door een stel enthousiaste vrouwen die zes keer per jaar sóchtends bij elkaar komen in het dorpshuis en onderleiding van een ervaren schilder aquarellen maken. Ook hier staat gezelligheid en het elkaar ontmoeten voorop.

Tekenles

Deze activiteit wordt gegeven door een inwoner uit Offingawier die op deze manier zijn ervaring en kennis kan overdragen op geïnteresseerde medebewoners.

Fotografieles

Ook deze activiteit door een in het dorp wonende professional. ook deze lessen worden zeer goed ontvangen door de inwoners van Offingawier.

Activiteitencommissie

Onder het dorpsbelang is ook een activiteitencommissie actief, die allerlei activiteiten organiseert voor alle inwoners van Offingawier. Dit is een zeer actieve groep mensen die zeker maandelijks een gezellige initiatief voorbereiden en organiseren. Dit varieert van de vaste feestavonden tot de jaarlijkse nieuwjaarsborrel en de jaarlijkse BBQ, die door jong en oud goed worden bezocht en zeer op prijs worden gesteld. Daarnaast worden er viswedstrijden georganiseerd, filmavonden,  bingo avonden, informatieavonden, kaatsdagen, culinaire avonden en wandel/ puzzeltochten. Tenslotte wordt het dorpshuis ook gebruikt voor privéfeesten zoals verjaardagen en jubilea.

Toekomst

Wij zijn zeer trots op onze kleine dorpsgemeenschap, waarin jong en oud bij het dorpshuis betrokken wordt. Met de aanpassingen van het dorpshuis kunnen we dit naar de toekomst voortzetten en eventueel nog wat uitbreiden. Door de aanschaf van het landje achter het dorpshuis is er nu meer mogelijk voor buitenactiviteiten bij het dorpshuis. Een buitenterras en een wat grotere bar waar ook aan gezeten kan worden, zal de functionaliteit van het dorpshuis enorm vergroten.

 

 

4. Financieel verslag dorpshuis Offingawier

 

           

Dorpshuis De Wier Offingawier

 

01-09-2013 t/m 31-08-2014

 
           
           
           

 

Kosten

2013/2014

 

Ynkomsten

2013/2014

 

Inkoop Keuken

 €    1.720,85

 

Consumpties

 €     4.542,04

 

Telefoon en Energie

 €    1.498,30

 

Huur

 €        824,76

 

Onderhoud gebouwen

 €       245,03

 

Rinte-baten

 €         77,00

 

Verzek, bel.en contr.

 €    1.138,29

 

Diverse opbrengsten

 €     1.881,50

 

Aanschaf

 

 

 

 

 

Diverse kosten

 €    1.910,79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foardielich saldo

 €       812,04

 

nadelig saldo

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 €    7.325,30

 

 

 €     7.325,30

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Motivatie aanpassing en uitbreiding

 

In 2013 heeft het dorpsbelang in samenwerking met de beheerscommissie van het dorpshuis "de Wier" de mogelijkheid gekregen om het achterliggende perceeltje grond van het dorpshuis in haar bezit te krijgen. Het dorpshuis had tot dan geen tot weinig buitenruimte, waardoor het organiseren van bijvoorbeeld BBQ's en andere buitenactiviteiten op die lokatie zeer moeilijk te realiseren waren. Buiten zitten op het terras en een rookvoorziening behoorde niet tot de mogelijkheden. Door het aangekochte perceeltje grond kan dit nu worden gerealiseerd. Daarnaast zal enig achterstallig onderhoud gepleegd moeten worden zoals het vernieuwen van de cv ketel, en een aantal veranderingen aan het gebouw moeten worden doorgevoerd om aan de eisen van de huidige tijd te voldoen.  Bijvoorbeeld de toiletten voor minder valide bezoekers  geschikt te maken en de energievoorziening duurzaam te maken. Daarnaast zal een bar waaraan gezeten en gedronken kan worden de gezelligheid en de functionaliteit van het dorpshuis verder doen toenemen. Hiermee kan de toekomst van het dorpshuis volledig worden veilig gesteld.

 

 

 

6. Overzicht aanpassing en uitbreiding

 

De werkzaamheden omvatten:

Het aanleggen van een terras en een rookvoorziening, het plaatsen van een schuifpui, het realiseren van een bar en het vernieuwen van de keuken. Daarnaast wordt de cv vernieuwd en verplaatst naar de hal, wordt het toilet aangepast voor minder validen en wordt de energie op een duurzame manier (zonne-energie) geïnstalleerd.

Het interieur zal worden gemoderniseerd en er zal schilderwerk worden uitgevoerd.

 

Uitgevoerd volgens schetsontwerp

 

 

 

7. Kostenbegroting / raming aanpassingen dorpshuis de Wier

 

 

Kostenbegroting aanpassingen dorpshuis de Wier  
   
Omschrijving  kosten 
Breekwerk, plaatsen schuifpui,raam ed.  €   8.500
Verplaatsen Cv en omleggen installatiewerk  €   4.000
Aanpassen toilet aan minder validen  €   1.000
Aanleggen overdekte rookvoorziening  €   1.500
Vernieuwen Bar en keuken  €   4.000
vernieuwen platdak  €   2.500
schilderen binnen en buiten  €   4.500
Vernieuwen interieur  €   2.000
Aanleggen terras en beplanting en ophogen grond   € 20.000
Aanleggen duurzame energie installatie  €   6.000
Stelpost  €   4.000
Subtotaal  € 58.000
BTW 21%  € 12.180
   
Totaal generaal  € 70.180

 

 

 

8. Financieringsvoorstel

 

Het totale verbouwbedrag wordt geraamd op € 70.180,-.

Door onderstaande instanties aan te schrijven proberen wij de financiering rond te krijgen. De financiering ziet er dan als volgt uit:

 

Gemeente                                                            

€  20.000

Provincie                                                              

€  17.500

Oranje fonds                                                         

€  15.000

VSB fonds                                                              

€   7.500

PW janssens friesche  st.                                     

€   1.250

Prins bernard cult.fonds                                        

€   1.250

Eigen middelen                                                   

€   2.680

Eigen werkzaamheid                                            

€   5.000

Totaal                                                                   

€  70.180
   

 

 

 

9. Informatie:

 

Dorpshuis Offingawier

Adres: Fiifgeawei 9  8626 GA Offingawier

 

Vereniging van dorpsbelang Offingawier

Voorzitter: Saskia de Backker

Fiifgeawei 32 8626 GC Offingawier

tel.nr. 0515-438170 / email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: Henk Vijge

Fiifgeawei 33a 8626 GB Offingawier

tel.nr.0515-418803   / email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Penningmeester: Botsje Bloemhof

Fiifgeawei 34 8626 GC Offingawier

tel.nr.0515-427538  / email:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Beheerscommissie dorpshuis de Wier

Ingrid Hanje (voorzitter)

Fiifgeawei 35 8626 GB Offingawier

tel.nr.0515-413307  / email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Douwe Schuhmacher (penningmeester)

Fiifgeawei 32 8626 GC Offingawier

tel.nr. 0515-438170 / email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Doarpswurk

Dhr. Titus Sijmonsma

Buorren 28 9012 DH Reard

tel.nr. 06-46487488 / email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Gemeente Súdwest-Fryslân

Mevr. T Veltman

team dorpen en wijkencoördinatie

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Bronvermelding:

Website Offingawier: www.offingawier.nl

Offenwier Doarp tusken Grienedyk en Aldfeart

Aannemersbedrijf Multiking

Archief Dorpshuis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reserveringen gebruik dorphuis de Wier

 

De mogelijkheid, het dorpshuis te huren voor vergaderingen of familiefeestjes, bestaat er helaas alleen voor:

 

  • de inwoners van Offingawier,
  • de aan Offingawier gerelateerde verenigingen en
  • de Sponsors van het dorpshuis

 

Reserveringaanvragen uitsluitend per e-mail, richten aan:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

Terug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de agenda van "dorpshuis de Wier" klikt u  HIER.

 

 

Rerserveringen dorpshuis de Wier

 

De mogelijkheid, het dorpshuis te huren voor vergaderingen of familiefeestjes, bestaat er helaas alleen voor:

 

  • de inwoners van Offingawier,
  • de aan Offingawier gerelateerde verenigingen en
  • de Sponsors van het dorpshuis

 

 

 

Reserveringen kunt u uitsluitend per mail aanvragen:

 

e- mail adres:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

 

 

 

terug