Jaarverslag dorpsbelang 2014

 

Een terugblik op de activiteiten van dorpsbelang in 2014, is vooral een terugblik op het jubileumfeest ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de “Feriening fan Doarpsbelangen”. Een feest dat, dankzij de enorme inzet van héél véél vrijwilligers, een groot succes werd. 245 inwoners en oud inwoners bezochten de festiviteiten. Tijdens het feest heeft Rintsje Winia zijn boek “Offenwier doarp tusken Grienedyk en Aldfeart” aan Dorpsbelang aangeboden. Er zijn inmiddels zo’n 375 exemplaren van het boek verkocht.

Ook is er een Jubileumboom (winterlinde) met plaquette bij het begin van de Grienedyk geplant.

 

Het bestuur kwam in 2014 veertien keer bij elkaar voor een bestuursvergadering. Heeft twee maal ingesproken bij de gemeentelijke commissievergadering van Doarp, Stêd en Omkriten. Ook waren en verschillende activiteiten van de diverse werkgroepen.

 

De werkgroep verkeer heeft met grote regelmaat de voorrangsproblemen op het kruispunt Fiifgeawei / Paviljoenwei bij de gemeente ZWF aangekaart. Het resultaat is echter minimaal. Uiteindelijk zijn er vier borden geplaatst met de tekst “Rechts heeft voorrang”. Wij blijven ons in 2015 sterk maken voor een definitieve oplossing.

 

De werkgroep groen heeft de actie Doarpen Yn it Grien verder voortgezet. De vlonder in de vijver is vernieuwd. Er is een picknick tafel en beukhaag bij de vijver geplaatst. Het was de bedoeling dat de hele actie eind 2014 afgerond zou zijn. Door miscommunicatie tussen Gemeente, Provincie, Waterschap en Landschapsbeheer Friesland zal de afronding nu begin 2015 plaats vinden.

 

In het jaar verslag 2013 meldden wij nog dat de plannen rond de Potten op een laag pitje stonden. In augustus 2014 kwam plotseling het bericht dat de Gemeente een kabel waterski baan op de recreatieplas van Potten had gepland. Niet dat dorpsbelang tegen een dergelijke baan is, maar wel tegen een dergelijke baan op de recreatieplas. Dit gaat geheel ten kosten van het zwemwater van de jeugd. Het verhoogd tevens de verkeersdrukte door het dorp. Dorpsbelang heeft in een tweetal sessies van de commissievergadering van Doarp Stêd en Omkriten getracht de raadsleden op andere gedachte te brengen. De raad heeft uiteindelijk goedkeuring aan het plan verleend. Wel is er een amendement van de VVD goedgekeurd waarin wordt gevraagd de waterskibaan zo klein mogelijk te houden zodat er ruimte voor de zwemmers overblijft Ook is er een motie van de SP aangenomen waarin de partijen hun zorg uitspreken over de toename van de verkeersdrukte door Offingawier. Met het aannemen van de motie verplichten zij zich dit te blijven volgen en indien nodig maatregelen te nemen.

 

“Wij vragen uw mening”. Onder deze noemer vragen wij per E-mail wat vaker de mening van onze leden. Het komt steeds vaker voor dat dorpsbelang gevraagd word snel te reageren op bepaalde zaken. Indien dit nieuwe vraagstukken zijn is het fijn te weten wat de mening van de leden is, zodat wij ook echt in dorpsbelang kunnen handelen.

 

Festiviteiten die in loop van het jaar plaats vonden:

.    Zondag 5 januari startte het jaar met de alweer traditionele nieuwjaarsreceptie in De Wier. Het is fijn om te zien hoeveel dorpsbewoners van deze gelegenheid gebruik maken om elkaar veel goeds toe te wensen.

·    2 februari een Winterkuier, een dorpswandeling met voordrachten van verhalen en gedichten en na afloop snert.

·    14 februari Gezellige vrijwilligers avond met buffet.

·    22 maart Himmeldei het zwerfvuil wordt uit de bermen gehaald.

·    12 april het jubileumfeest 100 jaar dorpsbelang.

·    30 april Algemene ledenvergadering van  Dorpsbelang en van de begrafenisvereniging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

·    21 juni Kleintje dorpsfeest op de Grienedyk. Tijdens de Mar-Athon worden de lopers aangemoedigd.

·    4 weekenden in augustus en september was onze kerk geopend in de route van het Tjerkepaed. Geexposeerd werden tekeningen en schilderijen van Offingawierster

·    24 oktober Dorpscafé een gezellig samenzijn met foto’s en film over het jubileumfeest.

·    17 november  werd de bijscholingscursus Automatische Elektronische Defibrillator (AED) in  dorpshuis De Wier gehouden.  Zo werden een aantal dorpsgenoten weer getraind om in situaties waarin een hartstilstand optreedt, in actie te kunnen komen. Indien nodig worden zij via een landelijk SMS Alert Systeem via 112 op de hoogte gebracht.

·    19 december Kerstcafé Tijdens een gezellige kerstborrel wordt er bijgepraat en kerst- en nieuwjaarswensen uitgewisseld.

Burgerlijke stand:

 

Verhuizingen in 2014

Wij verwelkomden Ludwin en Wieke Hiemstra met hun kinderen op de Midsbuorren 7

Michel Molenaar en Wiesje Bonnema met kinderen op Fiifgeawei 33

Mevrouw Willy Land verhuisde naar Boxum. Het huis werd gekocht door de fam. Visser uit Sneek.

 

Helaas zijn er ook overlijdens te melden:

Van onze oud inwoners Hendrik Twijnstra op 11 maart en Tjische Huitema-Folkertsma op 28 november 2014

En van onze dorpsgenoten: Hendrik Jelte Hiemstra op 2 april, Wietse Boschma op 5 november en Auke van der Heide op 5 december 2014.

 

Namens het bestuur,

Henk Vijge

(secretaris)