Kabelwaterskibaan op de recreatieplas de Potten.

 

Half augustus 2014 maakte de gemeente Súdwest-Fryslân bekend dat zij voornemens is vergunning te verlenen aan Watersportcentrum Friesland voor de aanleg van een Kabelwaterskibaan op de recreatieplas de Potten. Het gaat hier om een kabel welke aan 8 meter hoge masten is bevestigd en aangedreven wordt door een elektromotor. Aan deze kabel komen een aantal meenemers die de skiërs voorttrekken.

Volgens de plannen zal de baan geopend zijn van april t/m september. Als openingstijden wordt van zonsopkomst tot zonsondergang opgegeven. Er wordt uitgegaan dat de baan zo’n 7000 tot 12000 bezoekers per jaar zal trekken.

 

Dorpsbelang Offingawier heeft zich op het standpunt gesteld dat zij niet tegen een dergelijke baan zijn, maar wel tegen een baan op deze locatie. Immers, zoals u op het kaartje kunt zien, neemt de baan circa ¾ van de plas in beslag en gaat dus ten koste van de huidige recreanten.

Deze stelling is door Amerins van der Vlugt (bij afwezigheid van Saskia de Backker) op 9 september 2014 tijdens de commissie vergadering van Doarp Stêd en Omkriten van de gemeente ingesproken. De volledige inspreektekst vindt u HIER.

Het merendeel van de Raadsleden deelde de mening vcan dorpsbelang, waarop de wethouder het voorstel ter nadere bestudering  terug nam.

 

Op 1 december is door de SP een kleine enquête in Offingawier gehouden.  Hieruit bleek dat vóór en tegenstanders van  de kabelwaterskibaan ongeveer gelijk verdeeld was. Een samenvatting vindt u HIER

 

Op 2 december is het voorstel kabelwaterskibaan, in iets gewijzigde vorm, opnieuw door de commissie Doarp Stêd en Omkriten besproken.  Tijdens deze commissievergadering heeft dorpsbelang opnieuw, nu bij monde van voorzitter Saskia de Backker, haar stem laten horen. De nadruk werd deze keer gelegd op de verkeersoverlast die er extra zal ontstaan indien de baan wel op de potten wordt gerealiseerd. Tevens vroeg Saskia speciale aandacht voor de kruising Fiifgeawei / Paviljoenwei. De tekst van de inspreekbeurt vindt u HIER.

Nog steeds hadden veel partijen bezwaar tegen de locatie van de Potten. Wethouder mevrouw Gea Akkerman verklaarde echter dat alle alternatieve locaties waren onderzocht maar er niet één geschikt was. De Potten is de enige geschikte plek!

Bij stemming bleek dat er dit keer veel meer partijen het voorstel steunden, maar van "algemene stemmen" was geen sprake. Wel beaamden de meeste partijen dat de verkeerssituatie in Offingawier goed in de gaten gehouden moet worden. Ook vroeg men zich af waarom er nog niets aan de “rotonde” is gedaan. Ook wethouder Akkerman vond het  kruispunt verwarrend. Misschien dat er bij de afdeling verkeer nu eindelijk wat haast gemaakt wordt om het rotonde probleem definitief op te lossen.

 

Op 18 december is tijdens de raadsvergadering over het voorstel kabelwaterskibaan gestemd. Een meerderheid van de raadsleden heeft vóór de aanleg van de waterski kabelbaan gestemd. Voor zover het aan de gemeente ligt komt er dus een waterski kabelbaan  op de recreatieplas de Potten.

Wel werd er tijdens deze raadsvergadering een amendement van de VVD aangenomen waarin het college wordt opgeroepen er op toe te zien dat de veiligheid van de zwemmers niet in gevaar komt en er voldoende ruimte voor het zwemmen overblijft.

Ook een motie van de SP werd aangenomen. In deze motie wordt de wethouder opgeroepen om in gesprek te gaan met dorpsbelang Offingawier om de verkeerssituatie te bespreken.. Ook zullen er metingen worden gedaan naar de verkeersdrukte, nu en in de toekomst. Tevens heeft de wethouder toegezegd dat de situatie rond het kruispunt paviljoenwei/ Fiifgeawei begin  januari 2015 met dorpsbelang  besproken wordt.

 

De waterski kabelbaan gaat er komen, dat was niet tegen te houden. Maar we hebben wel alle partijen overtuigd van de noodzaak om naar de verkeerssituatie in Offingawier te blijven kijken.