Jaarverslag dorpsbelang 2013

 

Een terugblik op de activiteiten van dorpsbelang in 2013 leert ons dat we  voornamelijk bezig zijn geweest met een groot aantal wat kleinere zaken. Werd vorig jaar nog het grote project toekomstvisie 2012-2022 afgerond, dit jaar ging het meer over stoepranden, lantarenpalen, kano route, recreatie op de Potten, Landschap in Zicht, dorpen in het groen, de website, cursus AED, etc. etc.

Het bestuur kwam in 2013 tien maal bij elkaar voor een bestuursvergadering. Daarnaast zijn er verschillende werkgroep bijeenkomsten bezocht.

 

De werkgroep verkeer  heeft zich ingezet voor het doortrekken van de stoepranden tot het einde van de bebouwde kom. Dit is inmiddels gerealiseerd. Ook heeft zij bepleit dat er een lantarenpaal bij de wegversmalling ter hoogte van Schuhmacher zou komen. Het plaatsen ging redelijk snel maar het duurde maanden, diverse e-mailtjes en telefoontjes voordat de lantaarnpaal ook licht gaf.

Minder succesvol was de werkgroep bij het aankaarten van de voorrangsproblemen op het kruispunt Fiifgeawei / Paviljoenwei. Zoals u op de website of in Wier Nijs hebt kunnen lezen hebben wij geen enkele toezegging van de gemeente gekregen dat er snel iets aan de onduidelijke voorrangssituatie zal worden gedaan.

 

De werkgroep Groen is het hele jaar druk geweest met het project Landschap in Zicht en Dorpen in het groen. Dit project heeft tot doel om met gebruikmaking van een flinke subsidiepot het dorp zowel op gemeente grond als bij particulieren groener te maken en een meer landelijk karakter te geven. De voorbereidingen waren in 2013 en de subsidie aanvraag wordt in het voorjaar 2014 afgerond. De uiteindelijke beplanting is in het najaar 2014.

 

Het bestuur heeft de ontwikkelingen rond de Potten gevolgd. Naast plannen over de aanleg van een pitch en putt golfbaan werd er ook gesproken over een waterskibaan. Deze plannen staan momenteel op een laag pitje maar worden door ons weer gevolgd, zo gauw daar aanleiding toe is. Ook de kanoroute is een project waar wij over meepraten en enige inspraak in hebben.

 

Dit jaar is er ook een stapje met de digitale communicatie gemaakt. Zo is de website uitgebreid met het item "Friesland Wonderland". Er wordt meer door middel van de e-mail uitgenodigd en staan het nieuws en de agenda actueel op de site.

 

De beheers commissie van het dorpshuis heeft het schoonmaakrooster weer op de rit gekregen. In het verleden was het zo dat er steeds minder  mensen schoonmaakten. Nu is het streven dat er van ieder gezin tenminste één op het rooster staat.  Hierdoor zijn de schoonmaak  intervallen veel groter geworden. Vele handen maken immers licht werk!

 

Ter verfraaiing van het dorp heeft Ann van 't Sant de drie grote bloembakken, die in het dorp staan, gevuld met rozen. Deze zullen ieder jaar rijker gaan bloeien.

Dorpsbelang heeft een schijnwerper aangeschaft die in de donkere maanden de kerk mooi kan uitlichten.

Deze investeringen konden nog bekostigd worden uit de schenking van de gemeente.

 

Eind 2013 ontvingen we de financiële toezegging voor de aanschaf en het plaatsen van een nieuwe picknickbank bij de vijver.Dit zal begin 2014 gerealiseerd gaan worden.

 

Andere festiviteiten die in loop van het jaar plaats vonden:

 

·    Zondag 6 januari startte het jaar met de alweer traditionele nieuwjaarsreceptie in De Wier. Het is fijn om te zien hoeveel dorpsbewoners van deze gelegenheid gebruik maken om elkaar veel goeds toe te wensen.

·    11 maart lezing "Landhuizen en tuinen in Zuid-Engeland" door  Ann van 't Sant .

·    20 maart workshop bloemschikken o.l.v Lolkje Huitema

·    27 maart de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

·    6 april fietsten 16 dorpsgenoten door de omgeving en noteerden in het kader van Landschap in Zicht alles wat ze wel en niet mooi vonden.

·    29 juni werd het kleintje dorpsfeest georganiseerd. Helaas moest vanwege de harde wind het zeilfestijn afgelast worden, maar de barbecue kon gelukkig wel doorgaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

·    26 juli tekende voorzitter Saskia de Backker de koopakte bij notaris van der Hem, waarmee dorpsbelang eigenaar werd van een eigen dorpshuistuin.

·    4 weekenden in augustus en september was onze kerk geopend in de route van het Tjerkepaed. Sieb Boschma en Maria Poiesz exposeerden daar hun schilderijen.

·    23 oktober Landschapsbeheer Friesland presenteerde de uitkomsten van de op 6 april gehouden inventarisatie van het landschap rond Offingawier.

·    18 november  werd de bijscholingscursus Automatische Elektronische Defibrillator (AED) in  dorpshuis De Wier gehouden.  Zo werden een aantal dorpsgenoten weer getraind om in situaties waarin een hartstilstand optreedt, in actie te kunnen komen. Indien nodig worden zij via een landelijk SMS Alert Systeem via 112 op de hoogte gebracht.

·    12 december schikten 15 dames hun bollen en takken tot een fleurig kerststukje.

·    14 december werd er een gezellige kerstborrel georganiseerd. Tijdens de borrel werd er een spelletje bingo gespeeld waarbij de opbrengst ad € 320 naar het goede doel van Serious Request ging.

 

 

Namens het bestuur,

Henk Vijge

(secretaris)