Jaarverslag 2019

Feriening fan Doarpsbelangen Offenwier

 

 

Doelstelling van de vereniging

De vereniging stelt zich ten doel de belangen van het dorp Offingawier en die van haar inwoners te behartigen in de meest brede zin.

Het aantal stemgerechtigde leden bedroeg ultimo 2019: 105  (2018: 99)

Het aantal donateurs bedroeg ultimo 2019: 8 (2018: 11)

.

Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestond in 2019 uit:

·       Berendt Boschma (voorzitter)

·       Henk Vijge (secretaris)

·       Botsje Bloemhof (penningmeester)

·       Dirkje Winia

·       Marij de Roos

Het bestuur kwam in 2019 acht keer bij elkaar voor een reguliere bestuursvergadering. Op 29 maart 2019 werd de Algemene Leden vergadering gehouden. Op 20 november werd er nog een Bijzondere Ledenvergadering gehouden waarbij de leden hun mening gaven over de besteding van de gelden uit het ondernemersfonds. Ook werd er op 9 april 2019 een Federatie vergadering georganiseerd waaraan alle dorpen uit de Legeaen deelnamen.

 

Het bestuur werd ondersteund door verschillende actieve werkgroepen zoals:

·       De begraffenis feriening

·       Beheercommissie Dorpshuis de Wier

·       Activiteitencommissie

·       Werkgroep verkeer

·       Werkgroep kleinschalige recreatie

Daarnaast kunnen ze rekenen op een flink aantal “losse” vrijwilligers.

 

Werkgroep Verkeer

De werkgroep bestaat uit de volgende leden:

·       Amerins v.d. Vlugt

·       Merel Detmers

·       Marieke v.d. Berg

·       Tjallien de Vries

·       Jaap Hanje

De werkgroep houdt zich bezig met aandacht te vragen voor de steeds groter wordende  verkeersdrukte door ons dorp. Zij zijn van mening dat er maar één ultieme oplossing is n.l. der aanleg van een rondweg.

De activiteiten in 2019 bestonden uit het aandacht vragen bij de gemeentelijke politiek voor de groeiende verkeersdrukte door ons dorp. Dit heeft er toe geleid, dat tijdens de raadsvergadering van 9 mei er door Mirjam Bakker van D66 een motie is ingediend. In de motie wordt het gemeentebestuur gevraagd bij de ontwikkeling van de plannen rond het Pottengebied de inwoners van Offingawier mee te laten praten. De motie is met 21 tegen 16 stemmen aangenomen. Een succes voor de Werkgroep!

Op 15 januari 2020 is de eerste bewonersavond gehouden waarbij de bewoners van de recreatiewoningen, de woonarken en Offingawier hun visie en wensen over de toekomst van het Pottengebied kenbaar konden maken.

 

Inschrijflijst Dorpsklusjes:

Tijdens de nieuwjaarsborrel op 6 januari 2019 werd wederom de inschrijflijst voor dorpsklusjes gepresenteerd. Op de lijst stonden veel kleine klusjes welke in de loop van het jaar uitgevoerd moesten worden. Men kon zich voor één of meerdere kusjes opgeven. Dit was ook dit jaar een groot succes. Alle klusje werden verdeeld.

 

 

Burgerlijke stand

Helaas waren er in 2019 het overlijden van een dorpsbewoonster en van een oud-dorpsbewoner te betreuren.

·       Op 10 november 2019 overleed onze dorpsgenoot Lilian Visser.

·       Op 2 november 2019 overleed onze oud-dorpsgenoot Jolle Tjalsma.

 

Activiteiten die in loop van 2019 plaats vonden:

·         Zondag 6 januari startte het jaar met de traditionele nieuwjaarsreceptie in het dorpshuis De Wier. Het was fijn om te zien hoeveel dorpsbewoners van deze gelegenheid gebruik maakten om elkaar alle goeds toe te wensen.

·         1 februari: Lekker “ut” Offenwier.

·         27 maart: Algemene Leden Vergadering

·         23 maart: Himmeldei, het zwerfvuil werd uit de bermen en sloten gehaald. (het meeste bij de rotonde naar Sneek.)

·         10 mei: LP-café, gezellige avond met muziekbingo.

·         4 weekenden in augustus en september Tsjerkepaad met kunstexpositie in de kerk.

·         14 september: Kleintje dorpsfeest,

o   Bezichtiging van molen de Rat in IJlst,

o   overdracht van de sleutel van de kerk aan de Stichting Nicolaastsjerke

o   gezellige avond met barbecue in de Wier.

·         20 november: Bijzondere Algemene Ledenvergadering over besluitvorming besteding gelden Ondernemersfonds Súdwest Fryslân.

·         14 december bezoek aan Lemster Dickens Festijn

·         Diverse keren in 2019: het maken van diverse handwerkjes o.l.v. van Marij de Roos.

Al deze activiteiten kunnen alleen georganiseerd worden dankzij de enorme inzet van de vrijwilligers, waarvoor hartelijk dank.

 

Ondernemersfonds Súdwest Fryslân

Dorpsbelang werd er in mei 2019 op attent gemaakt, dat bij het ondernemersfonds een som geld beschikbaar was, welke besteed moest worden ten gunste van de Mienskip Offingawier. Het ging hier om de contributies van de ondernemers uit Offingawier over de jaren 2016,2017 en 2018. Aangezien de ondernemers in Offingawier zich niet hebben verenigd in een ondernemersvereniging werden de gelden niet uitgegeven. Omdat dit in meerdere kernen speelde heeft gemeenteraad besloten dat de ondernemers een mandaat aan de verenigingen van Dorpsbelang mag geven, zodat die de gelden ten gunste van de Mienskip kunnen besteden. Hiertoe moest voor 1 juni 2019 een meerderheid van de 25 Offingawierster ondernemers aan Dorpsbelang een mandaat geven. Wij hebben in deze korte tijd niet alle ondernemers kunnen bezoeken maar van de bezochte ondernemers heeft 94 % volledig mandaat gegeven wat uiteindelijk neerkomt op 64% van alle ondernemers. Een ruime meerderheid dus. (Volledig mandaat betekent niet alleen gelden uit de jaren  2016, 2017  en  2018 maar ook die in de toekomst.) Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 20 november is een bestedingsplan opgesteld en door de leden goedgekeurd. Dit plan is vóór 1 december 2019 ter goedkeuring bij het ondernemersfonds aangeboden en inmiddels goedgekeurd.

 

Berendt Boschma                                                      Henk Vijge

voorzitter                                                                    secretaris