Jaarverslag 2016

Feriening fan Doarpsbelangen Offingawier

 

 

Vereniging

De vereniging stelt zich ten doel de belangen van het dorp Offingawier en die van haar inwoners te behartigen in de meest brede zin des woords.

Het aantal stemgerechtigde leden in 2016 bedroeg 100

Het aantal donateurs bedroeg  10.

 

Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestond in 2016 uit:

·       Amerins van der Vlugt (voorzitter)

·       Henk Vijge (secretaris)

·       Botsje Bloemhof (penningmeester)

·       Mieke Hospes

·       Auke Landman

 

Het bestuur kwam in 2016 tien keer bij elkaar voor een reguliere bestuursvergadering. Ook werd er op 15 november een federatievergadering georganiseerd. Daarnaast is overleg gevoerd met Stella van Gent, onze contact wethouder. Op 30 maart werd de Algemene Leden vergadering gehouden.

 

Verder wordt het bestuur ondersteund door verschillende actieve werkgroepen zoals:

·       De begrafenisferiening

·       Beheercommissie Dorpshuis

·       Activiteitencommissie

·       Werkgroep verkeer

·       Werkgroep kleinschalige recreatie

·       Werkgroep kerk

Daarnaast kunnen ze rekenen op een aantal “losse” vrijwilligers.

 

Prijs

Offingawier ontving van Groei en Bloei afdeling Sneek de aanmoedigingsprijs voor de plantenbakken langs de Fiifgeawei. Tjeerd Betten ontving de prijs uit handen van Groei en Bloei voorzitter Hans van Wieren. Ook volgend jaar zullen de bakken met klimrozen weer aangevuld worden met éénjarige bloeiers.

 

Dorpshuis

Nadat in 2015 het dorpshuis in 3 maanden compleet is verbouwd, is 2016 het jaar geworden waarin het buitenaanzicht van het dorpshuis is aangepakt. Zo werd er rondom geschilderd, de goten gerepareerd, glaslatten vervangen, de bestrating opnieuw gelegd en werd de tuin aangelegd. Alles werd door vrijwilligers uitgevoerd, waarvoor onze hartelijke dank.  Op 27 mei 2016 is het dorpshuis door wethouder Stoker feestelijk heropend.

 

Verkeer

Tijdens de Algemene ledenvergadering werd de wens uitgesproken dat de verkeersproblematiek in het algemeen duidelijk richting de politiek wordt gepromoot. Hiertoe is een werkgroep “verkeer” in het leven geroepen waarin Amerins van der Vlugt, Wilco Stroet, Auke Landman, Merel Detmers, Renske Boschma en Jaap Hanje zitting hebben genomen.

 

Speerpunt van werkgroep verkeer zijn:

·       Een rotonde op het kruispunt Fiifgeawei / Paviljoenwei,

·       Aandachtvoor toenemende verkeersdrukte met piekbelasting van 6.00 - 8.00 en van 16.00 -18.00 uur.

·       Veilige aansluiting op Sneek voor schooljeugd etc. waarbij de uitbreiding van het fietspad wenselijk is.

·       Gezien uitgebreide toeristische ontwikkelingen die nog niet tot staan gekomen zijn blijft stroom verkeer door ons dorp groeien ... zeker ook gezien ontwikkelingen van Houkemar en de Potten. Ultieme oplossing voor drukte is een rondweg. In tussentijd moeten we kijken naar snelheid remmende maatregelen. Weg als sluiproute minder aanlokkelijk maken door plaatsen van obstakels. Spitsverkeer eruit. Verder in contact blijven met dorpsbewoners voor meer ideeën. 

 

De werkgroep heeft contact met wethouder Stoker opgenomen om onze wensen met hem te bespreken. Echter de afspraak welke voor 2016 met de heer Stoker was gepland moest, vanwege een ongeval van de heer Stoker, worden afgezegd en is verplaatst naar 6 maart 2017.

 

Overige festiviteiten die in loop van 2016 plaats vonden:

·       Zondag 3 januari startte het jaar met de traditionele nieuwjaarsreceptie in het vernieuwde dorpshuis De Wier. Het was fijn om te zien hoeveel dorpsbewoners van deze gelegenheid gebruik maakten om elkaar veel goeds toe te wensen.

 

·       21 februari: winterwandeling langs de “wiete greiden” achter de Potten met aansluitend een kom warme snert.

 

·       28 februari: Optreden Syb van der Ploeg in het kerkje van Offingawier.

 

·       30 maart: Algemene Leden Vergadering

 

·       1 april: Dorpscafé met quizavond

 

·       2 april: Himmeldei. Het zwerfvuil uit de berm gehaald.

 

·       22 mei: Fluisterboottocht door de Alde Feanen.

 

·       27 mei: Feestelijke heropening van het verbouwde Dorpshuis de Wier.

 

·       10 september: Kleintje Dorpsfeest met fietstocht rond het Sneekermeer en aansluitend buffet met gerookte vis.

 

·       18 november: Dorpscafé met muziek uit de jaren ‘60 en ’70 met DJ Berendt Boschma.

 

·       10 december: Bezoek aan de kerstmarkt in Harlingen.

 

Al deze activiteiten kunnen alleen georganiseerd worden dankzij de enorme inzet van vele vrijwilligers, waarvoor hartelijk dank.