Jaarverslag 2015 Dorpsbelang Offingawier

 

Stond 2014 nog in het teken van de viering van het 100 jarig bestaan van Dorpsbelang, het jaar 2015 is het jaar geworden waarin de verbouwing van het dorpshuis centraal staat.

 

Al enige jaren bestond de behoefte om ons dorpshuis de Wier gezelliger te maken. Toen in 2013 het landje achter het dorpshuis werd gekocht was het logisch om dit landje bij de verbouwing van het dorpshuis te betrekken.

Er werd een werkgroep opgericht die de verbouwingsplannen maakte. Er moest een doorbraak met openslaande deuren naar een groot terras komen. Sponsors werden gezocht en gevonden. De provincie Fryslân sponsorde met geld en materiaal voor het terras. Het Oranje Fonds, het VSB-fonds, de gemeente Súdwest Fryslân, P.W. Janssen’s Friesche stichting en schildersbedrijf Visser deden ook een flinke duit in ons zakje.

Hoveniersbedrijf Tjeerd Hingst kreeg opdracht voor de aanleg van het terras, en Multiking uit Sneek zou de interne verbouwing van het dorpshuis verzorgen.

In oktober, tijdens de herfstvakantie,werd door een flink aantal vrijwilligers begonnen met de sloop van de verrotte houten vloer, de keuken en de tussenmuren. De kruipruimte werd gevuld met 18 kuub zand, isolatie en een betonvloer. Multiking plaatste steunbalken in de doorgebroken muur, een nieuwe keuken, de bar, de terrasdeuren en het invalidentoilet. Ook de Cv-installatie en de vloerbedekking werden door profs geleverd.  Een groot aantal vrijwilligers heeft het plafond vervangen, de wandbekleding vernieuwd en al het schuur- en schilderwerk verzorgd.

Ruim twee maanden na de aanvang van de sloopwerkzaamheden is de klus geklaard, alles schoongemaakt en nieuwe inventaris geplaatst.

Precies op tijd om 3 januari 2016 de nieuwjaarreceptie te houden.

 

Maar er gebeurde meer:

 

Tijdens de algemene ledenvergadering werd Amerins van der Vlugt gekozen als onze nieuwe voorzitter. Zij volgde hiermee Saskia de Backker op. Botsje Bloemhof werd voor een nieuwe periode van 4 jaar herkozen als penningsmeester en als algemene bestuursleden werden Mieke Hospes en Auke Landman benoemd.

Het bestuur kwam in 2015 elf keer bij elkaar voor een reguliere bestuursvergadering. Daarnaast is overleg gevoerd met Sjoerd Tolsma, onze toenmalige contact wethouder. Met zijn opvolger, wethouder Stella van Gent, is voor het eerst in 2016 kennis gemaakt.

 

De werkgroep verkeer heeft met wethouder Stoker gesproken over de voorrangsproblemen op het kruispunt Fiifgeawei/Paviljoenwei. Het resultaat is echter minimaal. Het plan is de assen van de kruising te verleggen, zodat men niet meer recht over kan steken. Op de ledenvergadering van 23 maart bleek echter al dat een grote meerderheid van de leden deze maatregelen niet als afdoende beschouwt. Het bestuur zal zich er dan ook voor in blijven zetten dat de kruising een echte rotonde wordt.

 

De werkgroep groen heeft de actie “Doarpen Yn it Grien” afgerond. In maart hebben een flink aantal vrijwilligers de laatste struiken en bomen geplant.

 

Niet zo geslaagd was de actie om glasvezelkabel in ons dorp te krijgen. Door de provincie was, bij voldoende deelname, een flinke subsidie beloofd. Bij nader onderzoek bleek echter dat Offingawier hier niet voor in aanmerking kwam omdat wij gebruik kunnen maken van kabel tv en internet. Blij gemaakt met een dood vogeltje dus.

 

Begin 2015 is er overleg geweest met de vrijwilligers van de begrafenisvereniging "de Lêste Eare".

Het ging vooral over zaken als: Zijn er voldoende vrijwilligers, is de kleding bij koud weer voldoende warm, is het huishoudelijk reglement nog up-to-date.

Men vindt het aantal vrijwilligers aan de krappe kant. Ingeval van ziekte komt met direct mensen te kort. Besloten wordt om in de algemene ledenvergadering nogmaals een oproep te doen voor meer vrijwilligers.

Voor wat betreft de kleding is de mening dat deze voldoende is. De dragers hebben allen thermo ondergoed en verkiezen dit boven het dragen van winterjassen. Het huishoudelijk reglement uit 2000 was inderdaad niet meer up-to-date en is inmiddels vervangen door een versie 2015. Alle vrijwilligers hebben in april 2015 een exemplaar ontvangen.

Ook de uitkeringen bij overlijden zijn ter discussie gesteld. Het bestuur zal hiervoor, in de ledenvergadering 2016, een voorstel doen waar de leden zich over kunnen uitspreken.

 

Ook heeft er overleg plaats gevonden met de vrijwilligers die de bloembakken in het dorp verzorgen. Reden hiervoor was de wens, om de bloembakken een fleuriger aanzien te geven. Het idee is, om de bakken, naast de klimrozen, ook met éénjarigen te beplanten. Deze zouden via Nico Brandsma geleverd kunnen worden. Hiermee zou jaarlijks een bedrag van € 45,-- per bak gemoeid zijn.

Besloten wordt om e.e.a. tijdens de Algemene Ledenvergadering ter stemming te brengen.

Een geste van de gemeente in 2015 was, om de dorpen éénmalig een bedrag van maximaal € 1.500 ter beschikking te stellen om het dorp een vrolijk en bloemrijk aanzien te geven. Dit geld zou in 2015 besteed moeten worden. Wij hebben echter met de gemeente af kunnen spreken dat het geld ook in 2016 aan de tuin en/of plantenbakken bij het dorpshuis besteed kan worden.

 

Eind 2014 heeft de Raad van de gemeente Súdwest Fryslân het principe besluit genomen voor een bestemmingsplanwijziging van de recreatieplas de Potten, zodat hier de exploitatie van en kabel waterskibaan mogelijk wordt.

In november 2015 zijn de ontwerpen omgevingsvergunning, exploitatievergunning en wijziging bestemmingsplan gepresenteerd. Er was een mogelijkheid om een zienswijze op de plannen in te dienen. Dorpsbelang Offingawier heeft hier gebruik van gemaakt. In de zienswijze wordt voornamelijk de zorg uitgesproken over de zeer beperkte zwemmogelijkheden, de toenemende verkeersdrukte, het vrij toegankelijk blijven van het Pottengebied en de openingstijden van de Horeca (tot 1.00 uur). Naar het zich laat aanzien zal onze zienswijze niet tot wijziging van de voorgestelde plannen leiden.

 

Festiviteiten die in loop van 2015 plaats vonden:

 

·    Zondag 4 januari startte het jaar met de traditionele nieuwjaarsreceptie in De Wier. Het is fijn om te zien hoeveel dorpsbewoners van deze gelegenheid gebruik maken om elkaar veel goeds toe te wensen.

  • 14 februari: Bezoek aan het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek waar “onze” gids Hans Detmers ons rondleidde.

 

  • 6 maart: Dorpscafé met de presentatie van de verbouwplannen voor het dorpshuis.

·    21 maart: In het kader van het Doarpen Yn it Grien project hebben we de struiken en bomen geplant.

  • 23 maart: Algemene ledenvergadering.

·    28 maart: Himmeldei. Het zwerfvuil uit de berm gehaald.

·    29 augustus: Kleintje dorpsfeest met zeilen of motorboot varen op het meer en ‘s-avonds een barbecue.

  • 4 weekenden in augustus en september was onze kerk geopend in de route van het Tjerkepaed. Geëxposeerd werden tekeningen en schilderijen van cursisten van Imke Meester.

 

  • 30 september: Voorlichtingsavond verbouw dorpshuis.

 

  • 12 december: Bezoek aan de kerstmarkt in Harlingen, welke echter vanwege slecht weer letterlijk in het water viel.

 

 

Burgerlijke stand:

 

Verhuizingen in 2015:

Wij verwelkomden          Hyltsje Hiemstra Fiifgeawei 2

                                   Henk en Lilian Visser op Fiifgeawei 23

 

Helaas zijn er ook overledenen te melden:

Van onze dorpsgenoot Siebrigje Boschma-Koopman op 10 april 2015,

en van onze oud inwoonster Minke Slob-Rijpkema op 17 juni 2015.

 

------

 

 

 

 

Namens het bestuur,

 

Amerins van der Vlugt                              Henk Vijge

(Voorzitter)                                              (secretaris)