Opbringst fan it âld papier yn 2015

 

Novimber 2014                  2060  kg.                   €   38,06

Jannewaris 2015                2160  kg.                        38,54

Maart 2015                        2200 kg.                         30,52

Maaie 2015                        2340 kg.                         63,66

July 2015                           2440 kg.                        102,11

Septimber 2015                 2520 kg.                        109,47

                                          13720 kg.                   €  382.36

 

Der is yn 2015  2420 kg. mear papier ophelle.

De opbringst is € 77,66 minder as yn 2014. Mar goed nijs; de kilopriis is wer wat omheech gien; fan € 13.87 nei € 43.44. Sjoen de lêste opbringsten is it dochs wol wer de muoite wurdich om it papier op te heljen gelokkich.

Tige tank alle frijwilligers!!