Zienswijze betreffende ontwerpbestemmingsplan, ontwerp omgevingsvergunning en ontwerp exploitatie vergunning betreffende waterskibaan de Potten.

 

Voor de waterskibaan is een nieuw  bestemmingsplan, een omgevingsvergunning en een exploitatie vergunning noodzakelijk.

Op alle 3 ontwerpen volgt hieronder de zienswijze van Dorpsbelang Offingawier zoals deze op 16 november 2015 is ingediend bij de gemeente Sûdwest Fryslan.

 

1. Ontwerpbestemmingsplan

 

Hoofdstuk 2

 

Artikel 3.1 recreatie –dagrecreatie 

De aangewezen gronden zijn bestemd voor dagrecreatie gedefinieerd als ontspanning in de vorm van sport, spel en verblijf, zonder dat daarbij sprake is van overnachting. 

Er worden 8 bestemmingen bij naam genoemd te weten :

1. Bestaande plas

2. Dagrecreatie

3. Verblijfsrecreatie voor bestaand evenement Sneekweek

4. Waterskibaan, specifieke vorm van recreatie

5. Kanoroute

6. Ondergeschikt horeca activiteiten ten behoeve van punt 2, 3, 4 en 5

7. Groen en speelvoorzieningen

8. Verkeers en verblijfsvoorzieningen

 

In de huidige vorm wordt de waterplas vooral gebruikt door inwoners van Offingawier, Gauw,  Sneek en omstreken. Er wordt veel gezwommen, naar de overkant en terug, geravot op het vlot en daarnaast geluierd door de oudere jeugd  en gespeeld door de jongere jeugd op het bestaande strand.  Dit strand is groot genoeg en biedt ruimte voor iedereen. Het grasveld wordt gebruikt voor sport en spel. Er is een geoormerkte plek voor nudisten recreatie waarvoor mensen van heinde en ver komen gezien het unieke karakter van deze plek. De potten is een bekende en dagelijks  bezochte plek voor wandelaars genietend van rust en ruimte. Voor mensen met geringe financiële middelen is dit een unieke en veilige plek voor dagrecreatie. Het buitenbad is al ettelijke jaren geleden in Sneek definitief gesloten waarbij uitgeweken kan worden voor buiten recreatie en zwemmen naar de Potten.

De toegang tot de waterplas is volledig vrij en beschikbaar voor een ieder voor dagrecreatie in welke vorm dan ook. Dat dit gehandhaafd moet blijven en er dus geen entree gelden geheven worden ook niet in de toekomst vinden wij van eminent belang en zien dit graag als extra aanvulling opgenomen in het bestemmingsplan.

Met de komst van de waterskibaan zal het karakter van de Potten en de diverse recreatieve mogelijkheden dramatisch gaan veranderen. De waterplas komt gezien de omvang van de waterskibaan en de noodzakelijke gebouwen volledig ten dienste te staan van dit project en doet daarmee afbreuk aan de bestaande belangrijke  recreatieve mogelijkheden die zonder enige discussie in een behoefte voorziet.

De reeds jaren lange bestaande dagrecreatie wordt hiermee van ondergeschikt belang.  Dit wordt door de huidige gebruikers als een groot verlies ervaren en is een van onze grote bezwaren tegen de komst van de waterskibaan.

 

 

Artikel 3.2 Bouwregels:

 

Vooropgesteld is het buitengewoon opmerkelijk dat in een algemeen bestemmingsplan wordt toegeschreven naar het door de project ontwikkelaar ontworpen plan waarbij er geen recht gedaan wordt aan het omschrijven van de wenselijke inrichting van deze unieke recreatieve locatie. 

 

In de waterplas komen 5 palen te staan met een maximale hoogte van 14 m. Op de tekening zijn deze onder een hellingshoek gepositioneerd en bevestigd met spandraden. Deze palen blijven uiteraard permanent staan ook gedurende de wintermaanden wanneer de baan niet gebruikt zal worden. Dit is uitermate ontsierend en niet passend bij het karakter van deze belangrijke  recreatieve voorziening .

In artikel 3.3 staat nadrukkelijk vermeld dat het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van het bouwen en of oprichten van lichtmasten of lichtbronnen, en creëren van geluid door middel van geluidinstallaties in strijd is met de bestemming. Wij ondersteunen dit en zijn tevens van mening dat lichtbronnen  en geluidsinstallaties verboden moet worden voor de gehele plas en directe omgeving, met uitzondering van een beperkte periode per jaar namelijk de sneekweek.

Dit zien we graag expliciet vermeld terug in het bestemmingsplan. 

 

Er komt een ondergeschikte horeca voorziening ten behoeve van de dagrecreatie, de sneekweek, de waterskibaan en de kanoroute. Deze ondergeschikte horeca voorziening is geen zelfstandig functionerende horeca overeenkomstig de exploitatie vergunning zal hier geen alcohol worden geschonken. Dit ondersteunen we vanuit dorpsbelang van harte.

 

Punt 7 van artikel 3.1

De groenvoorziening blijft in de huidige vorm bestaan en beschikbaar zo ook de speelvoorzieningen in het gras en op het strand. Hierbij zal de bestaande afscheiding in het water onderhouden moeten worden en moeten belemmeren dat hele jonge kinderen tussen de waterskiers terecht kunnen komen wanneer zij over deze afscheiding heen klimmen met potentieel zeer gevaarlijke situaties. Wij zijn benieuwd welke maatregelen hiertegen genomen zullen worden en gaan er vanuit dat ze afdoende blijken te zijn. 

 

Punt 8 van artikel 3.1

Omvat verkeer en verblijf voorzieningen.

In  het plan wordt geen melding gedaan van aanpassingen aan de bestaande parkeermogelijkheden te weten het grasland en de deels verharde parkeerplek gelegen naast de Paviljoen wei. Er is een onverlicht pad in de huidige situatie tussen de waterplas en de parkeer plek. Dit zal conform de huidige situatie ongewijzigd blijven en dat is ook onze nadrukkelijke wens.

 

 

 

Artikel 6 gebruik regels

 

Conform artikel 6 mag er geen onevenredige aantasting van gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden zijn.

Op te merken dient wel dat met de komst van de waterskibaan ¾ van het zwemwater dat nu gebruikt wordt door de oudere jeugd en volwassenen niet meer gebruikt kan worden . Er ligt een voorstel voor verplaatsing van het strand (50 m lang) met aanpalend veilig zwemwater aan de linker kant van de waterskibaan. Het huidige vlot komt in de buurt van dit nieuwe strand te liggen. Door de windrichting is dit een doorgaans vies gedeelte van de waterplas waar zich natuurafval maar ook menselijk afval ophoopt, absoluut niet prettig om doorheen te zwemen. Daarnaast is dit de meest winderige plek van de gehele plas en dus niet echt comfortabel voor een strandje. 

Wij vinden dat de waterskibaan meer links in de hoek van de plas gesitueerd moet worden zodat het huidige strand met zwemwater intact kan blijven en niet verplaatst hoeft te worden naar een oncomfortabel gedeelte van de plas. Met de verwachte toename van de dagrecreatie zal de hoeveelheid  afval toenemen en wij vragen ons dan ook af welke maatregelen er genomen zullen worden om de plek in en op het water schoon te houden. 

 

Ons bezwaar t.a.v. de verkeersveiligheid is vooral gelegen in de verwachte toename van het aantal toeristen en de toename van de verkeersbewegingen die dat met zich meebrengt. Het verkeer en de onveiligheid daar omtrent is al jaren een aandachtspunt binnen ons dorp, de toename van het toeristen verkeer zal direct zichtbaar en voelbaar zijn voor de omwonenden en leidt tot toename van onveilige situaties in ons dorp.  Door de toenmalige wethouder van de gemeente Sneek is er in 2010 de toezegging gedaan dat er bij uitbreiding van recreatieve voorzieningen op de Potten er passende maatregelen genomen zouden worden ten behoeve van ons dorp zodat de verkeersveiligheid niet nog verder in het geding zou komen. Hierbij werd het aanleggen van ontsluiting tussen het kruispunt van de Paviljoenwei en de Butlanswei en de  oostelijke ring weg van Sneek genoemd als oplossing. De uitdrukkelijk wens van het dorp om op het kruispunt Palviljoenswei en Butlanswei een rotonde te situeren is een mooie start voor aanleg van de ontsluiting naar de oostelijke ring weg.  Er ligt nu een voorstel vanuit de gemeente om het kruispunt Butlanswei en Paviljoenwei op te knappen door het verleggen van de assen. Een dergelijk kruispunt is uniek en dus is het nog volstrekt onduidelijk of dit leidt tot een veiliger kruispunt,  de uitdrukkelijke wens van het dorp. Het dorp heeft al een aantal malen aangegeven een rotonde te willen op deze  plek, echter tot op heden is hier niet naar geluisterd.

 

 

3. exploitatie vergunning

 

Er komt een beperkte horeca vergunning wat wil zeggen dat er geen sprake is van een  zelfstandige horeca onderneming en er dus geen alcohol geschonken mag worden.

Volgens de exploitatie vergunning mag de baan open zijn van 06.00 tot 01.00, we vinden dat dergelijke openingstijden zeer onwenselijk zijn gezien de overlast die dit op dergelijke tijden met zich meebrengt. Wij stellen voor de openingstijden van 06.00 tot 01.00 uur te wijzigen in ” van 06.00 tot een halfuur na zonsondergang”.